Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV 

 

Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Trưởng Lão Sāriputta

“Yamhā dhammaṃ vijāneyya
Sammāsambuddhadesitaṃ
Sakkaccaṃ taṃ namasseyya
Aggihutaṃ’va brāhmaṇo”.

“Từ ai biết chánh pháp
Bậc Chánh Giác thuyết giảng
Hãy kính lễ vị ấy
Như Phạm chí thờ lửa”.

Đức Thế Tôn trú tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Sāriputta, thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Trưởng lão Sāriputta từ khi nghe được pháp của Trưởng lão Assaji, Ngài chứng đắc được Dự Lưu Quả khi vừa nghe dứt hai câu kệ đầu. Và từ đó, mỗi khi biết Trưởng lão ở nơi nào, Ngài Sāriputta thường hướng về Trưởng lão Assaji chấp tay đảnh lễ và nằm quay đầu về hướng đó. Chư Tỳ khưu bàn luận cùng nhau trong Giảng đường rằng:

– Trưởng lão Sāriputta là người tà kiến, đến như giờ mà vẫn còn đảnh lễ các
hướng.

Chư Tỳ khưu mang vấn dề nầy trình bạch lên Bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn cho gọi Trưởng Lão đến hỏi rằng:

– Nầy Sāriputta! Được nghe rằng ngươi thường đảnh lễ các hướng có thật vậy chăng?

– Bạch ThếTôn! Chỉ có Ngài thấu hiểu sự đảnh lễ của con ở các hướng, hay
không đảnh lễ ở các hướng.

Rồi Đức Thế Tôn phán dạy chư Tỳ khưu rằng:

– Nầy chư Tỳ khưu! Sāriputta không đảnh lễ các hướng nhưng vì vị ấy được
nghe Pháp từ Assaji, chứng đạt Quả Dự Lưu. Do vậy, vị Tỳ khưu nhờ ai được thông suốt Giáo Pháp của Như Lai đã thuyết giảng, vị Tỳ khưu ấy phải thành kính tôn thờ người ấy, như Bà la môn hằng tôn thờ thần lửa vậy.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Từ ai biết chánh pháp. Bậc Chánh Giác thuyết giảng. Hãy kính lễ vị ấy. Như
Phạm chí thờ lửa”.

CHÚ GIẢI:

Aggihutaṃ’va: nghĩa là nhờ ai ta thông suốt Giáo pháp mà Bậc Toàn Giác đã
thuyết giảng, ta phải thành kính tôn thờ vị ấy, giống như là Bà la môn tôn thờ thần lửa bằng cách tế lễ, cúng dường…

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả.

Dịch Giả Cẩn Đề
Pháp chủ nhớ thầy lạy lắm phương,
Chư Tăng đâu rõ lý thông thường,
Chê Ngài xa hướng theo tà đạo,
Mách Đức Tôn Sư được lã tường,
Phật dạy: Tăng nên kính lễ thầy,
Đầu tiên tiếp dẫn đến nơi đây,
Tai nghe Chánh Pháp môn làm lễ.
Như thể Bà môn cúng lửa cây.
DỨT TÍCH CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA

Nguồn : Source link

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022

Hits: 0

Post Views: 13