Trong thời Đức Phật còn tại thế, Ấn Độ có 16 quốc gia quan trọng (Mahājanapadā), đa số theo chế độ quân chủ, nhưng cũng có vài quốc gia theo chế độ cộng hòa (republic).

Trong Tăng chi bộ, có 2 bài kinh (AN 3.70; AN 8.42) đề cập đến 16 quốc gia: Aṅgā, Magadhā, Kāsī, Kosalā, Vajjī, Mallā, Cetī, Vamsā, (Vaṅgā), Kurū, Pañcālā, Macchā, Sūrasenā, Assakā, Avantī, Gandhārā, Kambojā. Về sau này, bộ Đại Sử (Mahāvastu) cũng đề cập 16 quốc gia nhưng thay thế 2 nước Gandhārā và Kambojā bằng 2 tên khác: Sivi và Dasāma.
Đôi khi chúng ta cũng thấy danh sách các nước này trong vài bài kinh khác, chẳng hạn kinh Xà-ni-sa (Trường bộ, DN 18), trong đó chỉ liệt kê 10 nước: Kāsī, Kosalā, Vajjī, Mallā, Cetī, Vamsā, Kurū, Pañcālā, Macchā (Majjhā), Sūrasenā.
Các bộ tộc Thích-ca (Sākiya) và Koliya không thấy đề cập trong các danh sách trên, có lẽ vì chỉ là các nước nhỏ.
Dưới đây là danh sách các quốc gia thời Đức Phật, kinh đô và tên các vị vua:
Hai quốc gia quan trọng nhất:

·    Magadhā (Kinh đô: Rājagaha; Vua Bimbisāra, tiếp theo là Ajātasattu)
·    Kosalā (Kinh đô: Sāvatthī; Vua Pasenadi, tiếp theo là Vidudabha)

Các quốc gia khác:

·    Aṅgā (Kinh đô: Campā)
·    Kāsī (Kinh đô: Bārānasī)
·    Vajjī (Cộng hòa, Kinh đô: Vesāli và Mithilā)
·    Mallā (Cộng hòa, Kinh đô: Pāvā và Kusinārā)
·    Sākiyā (Cộng hòa, Kinh đô: Kapilavatthu),
·    Koliyā (Cộng hòa, Kinh đô: Rāmagāma và Devadaha)
·    Vamsā (Kinh đô: Kosambī, Vua Udena)
·    Cetī (Kinh đô: Sotthivatī)
·    Kurū (Kinh đô: Indapatta)
·    Pañcālā (Kinh đô: Kampilla)
·    Macchā (Kinh đô: Virāñanagara; Vua Virāña)
·    Sūrasenā (Kinh đô: Mathurā)
·    Assakā (Kinh đô: Potana)
·    Avantī (Kinh đô: Ujjenī ở phía Bắc, Māhissatī ở phía Bắc; Vua Vessabhū)
·    Gandhārā (Kinh đô: Takkasilā)
·    Kambojā

* Một điều thú vị ở đây là khi Phật giáo và văn hóa Ấn Độ truyền đến vùng đất miền nam Việt Nam, Campā (tên kinh đô của xứ Aṅgā) được dùng làm tên cho dân tộc Chăm (Champa), và Kambojā được dùng làm tên cho quốc gia trong vùng hồ Tonle Sap, ngày nay được biết với tên Cambodia.

Nguồn: Budsas

https://vedepphatphap.vn/cac-quoc-gia-thoi-duc-phat.html

 

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 138

Post Views: 732