80 VỊ TRƯỞNG LÃO ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT

A. 40 vị đệ tử bên tay phải của Đức Phật.

1.                  Tôn giả Sāriputta – thượng thủ thinh văn tay trái, đệ nhất về trí tuệ.

2.                 Tôn giả Aññakoṇḍañña – vị thánh tăng đệ tử đầu tiên xuất gia trong giáo pháp.

3.                 Tôn giả Vappa – vị Thánh Tăng thứ hai trong giáo pháp.

4.                 Tôn giả Bhaddiya – vị Thánh Tăng thứ ba trong giáo pháp.

5.                 Tôn giả Mahānāma – vị Thánh Tăng thứ tư trong giáo pháp.

6.                 Tôn giả Assaji – vị Thánh Tăng thứ năm trong giáo pháp.

7.                 Tôn giả Nālaka – cháu trai của đạo sĩ Asita.

8.                 Tôn giả Yasa – vị thánh Tăng Thứ sáu trong giáo pháp.

9.                 Tôn giả Vimala – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.

10.              Tôn giả Subāhu – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.

11.              Tôn giả Puṇṇaji – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.

12.             Tôn giả Gavampati – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.

13.             Tôn giả Uruvelakassapa – người anh cả trong nhóm ba vị đạo sĩ thờ lửa, đệ nhất về đồ chúng.

14.             Tôn giả Nadīkassapa – người anh giữa trong nhóm ba vị đạo sĩ thờ lửa.

15.             Tôn giả Gayākassapa – người em út trong nhóm ba vị đạo sĩ thờ lửa.

16.             Tôn giả Mahākaccāyana – đệ nhất về việc giảng rộng giáo pháp sau khi được nghe ngắn gọn.

17.             Tôn giả Mahākassapa – đệ nhất về hạnh đầu đà.

18.             Tôn giả Mahākoṭṭhita – đệ nhất về vô ngại giải.

19.             Tôn giả Mahākapina – đệ nhất về giáo giới tỳ kheo.

20.           Tôn giả Mahācunda – em trai của Tôn giả Sāriputta.

21.            Tôn giả Anuruddha – đệ nhất về thiên nhãn thông.

22.           Tôn giả Kaṅkhārevata – đệ nhất về tu thiền.

23.           Tôn giả Ānanda – đệ nhất về đa văn, đầy đủ ức niệm, đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, đầy đủ sự kiên trì, là vị thị giả tận tụy của Đức Phật.

24.           Tôn giả Nandaka – đệ nhất về giáo giới tỳ kheo ni.

25.            Tôn giả Bhagu – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda.

26.           Tôn giả Nandiya – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda.

27.            Tôn giả Kimila (Kimbila) – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda.

28.           Tôn giả Bhaddiya – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda.

29.           Tôn giả Rāhula – đệ nhất về hạnh hiếu học.

30.           Tôn giả Sīvali – đệ nhất về tài lộc.

31.           Tôn giả Dabba – đệ nhất về việc sắp xếp chỗ ngồi, chỗ nằm cho chư tỳ kheo.

32.           Tôn giả Upāli – đệ nhất về trì luật.

33.           Tôn giả Upasena – đệ nhất về sự dễ mến toàn diện.

34.           Tôn giả Mahāpuṇṇa.

35.            Tôn giả Cūlapuṇṇa.

36.           Tôn giả Soṇakuṭikaṇṇa – đệ nhất về hạnh khéo nói.

37.            Tôn giả Soṇakoḷivisa – đệ nhất về hạnh tinh tấn chuyên cần.

38.           Tôn giả Rādha – đệ nhất về năng khởi biện tài, đệ nhất về hạnh dễ dạy.

39.           Tôn giả Subhūti – em trai của Anāthapiṇḍika, đệ nhất về hạnh không có tranh luận, đệ nhất về hạnh đáng được cúng dường.

40.           Tôn giả Khadiravaniyarevata – em trai út của Tôn giả Sāriputta, đệ nhất về hạnh ẩn lâm.

B. 40 vị đệ tử bên tay trái của Đức Phật.

1.                  Tôn giả Mahāmoggallāna – thượng thủ thinh văn tay phải, đệ nhất về thần thông.

2.                 Tôn giả Aṅgulimāla – đệ nhất về từ tâm.

3.                 Tôn giả Vakkali – đệ nhất về tín thắng giải.

4.                 Tôn giả Kāḷudāyi – đệ nhất về hạnh làm cho các gia đình hoan hỷ.

5.                 Tôn giả Mahā-Udāyi – nhà thuyết pháp hùng biện và xảo diệu từng thuyết trước hội chúng cư sĩ đông đảo.

6.                 Tôn giả Pilindavaccha – đệ nhất về hạnh được chư thiên ái mộ.

7.                 Tôn giả Sobhita – đệ nhất về sự nhớ được các đời quá khứ.

8.                 Tôn giả Kumārakassapa – đệ nhất về thuyết pháp vi diệu.

9.                 Tôn giả Raṭṭhapāla – đệ nhất về hạnh xuất gia vì lòng tin.

10.            Tôn giả Vaṅgīsa – đệ nhất về biện tài.

11.              Tôn giả Sabhiya – du sĩ nổi tiếng về biện chứng.

12.             Tôn giả Sela – bạn thân của ẩn sĩ tóc bện Keniya, đức Phật cho ông thấy đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của Ngài.

13.             Tôn giả Upavāṇa – từng làm thị giả cho Đức Phật.

14.             Tôn giả Meghiya – từng làm thị giả cho Đức Phật.

15.             Tôn giả Sāgata – từng làm thị giả cho Đức Phật, đệ nhất thiện xảo về hỏa giới.

16.             Tôn giả Nāgita – từng làm thị giả cho Đức Phật.

17.             Tôn giả Lakuṇḍakabhaddiya – đệ nhất về âm thanh vi diệu.

18.             Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja – đệ nhất về rống tiếng rống sư tử.

19.             Tôn giả Mahāpanthaka – đệ nhất thiện xảo về tưởng thẳng tiến.

20.           Tôn giả Cūlapanthaka – đệ nhất thiện xảo về tâm thẳng tiến, đệ nhất về việc dùng ý hóa thân. ( Tiểu Bàn Đặc)

21.            Tôn giả Bākula (Bakkula) – đệ nhất hạnh vô bệnh.

22.           Tôn giả Kuṇḍadhāna – đệ nhất về việc đầu tiên nhận phiếu cơm. ( vị này có bóng nữ nhân theo sau)

23.           Tôn giả Dārucīriya – đệ nhất về có trí mau lẹ.

24.           Tôn giả Yasoja – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

25.            Tôn giả Ajita – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

26.           Tôn giả Tissametteyya – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

27.            Tôn giả Puṇṇaka – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

28.           Tôn giả Mettagū – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

29.           Tôn giả Dhotaka – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

30.           Tôn giả Upasīva – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

31.            Tôn giả Nanda – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

32.           Tôn giả Hemaka – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

33.           Tôn giả Todeyya – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

34.           Tôn giả Kappa – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

35.            Tôn giả Jatakaṇṇi – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

36.           Tôn giả Bhadrāvudha – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

37.            Tôn giả Udaya – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

38.           Tôn giả Posāla – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

39.           Tôn giả Piṅgiya – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

40.           Tôn giả Mogharāja – đệ nhất về hạnh mang y thô.

Tên của các vị Thánh tăng, chúng tôi căn cứ vào quyển Nền Tảng Phật Giáo – Quyển VI – PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT (Tập 1) của Tỳ-khưu HỘ PHÁP biên soạn; còn đặc hạnh của mỗi vị thì chúng tôi căn cứ vào Tăng chi bộ kinh và từ điển Pali Proper Names của G P Malalasekera biên soạn.

80 VỊ TRƯỞNG LÃO ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 86