I. Giới thiệu chung

Tôn giả Hemaka – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

  • Hemaka

One of the Bāvarī’s disciples. He went to the Buddha, asked questions, and became an arahant (SN.vs.1006, 1084-7).

In the time of Piyadassī Buddha he was an ascetic, named Anoma, and offered the Buddha a seat of jewels. Ap.ii.352f

  • Hemaka

Một trong những đệ tử của Bāvarī . Ông đến gặp Đức Phật, đặt câu hỏi và trở thành một vị A-la-hán (SN.vs.1006, 1084-7).

Vào thời Đức Phật Piyadassī, ông là một người khổ hạnh, tên là Anoma, và đã cúng dường cho Đức Phật một chiếc ghế châu báu. Ap.ii.352f.

II. Kinh tập chương V – Tiểu bộ kinh

(IX) Các câu hỏi của thanh niên Hemaka (Sn 209)

Hemaka:

1084. Tôn giả He-ma-ka:

Những ai trong thời trước,

Ðã trả lời cho con,

Về lời dạy Cù-đàm,

Trước đã như thế nào,

Sau sẽ là như vậy,

Tất cả đều truyền thống,

Tất cả tăng suy tư.

1085. Ðây, con không hoan hỷ,

Ngài nói Pháp cho con,

Ôi mong bậc ẩn sĩ,

Nói Pháp đoạn khát ái,

Biết xong, sống chánh niệm,

Vượt ái trước ở đời.

Thế Tôn:

1086. He-ma-ka ở đây,

Ðối các Pháp khả ái,

Ðược nghe và được thấy,

Ðược cảm tưởng, nhận thức,

Tẩy sạch ước muốn tham,

Là Niết-bàn, bất tử.

1087. Biết vậy, giữ chánh niệm,

Hiện tại, đạt mát lạnh,

Vị ấy thường an tịnh,

Vượt chấp trước ở đời.

Tiếng Anh

9. Hemakamānavapucchā

Questions of the young man Hemaka.

1084. Venerable Hemaka said:
“I was told that the dispensation of Gotama was for the next birth,
It is all gossip and logical thinking.

1085. I do not delight in that talk, may the sage declare the Teaching to destroy craving,
I knowing it will abide mindfully to overcome the attachments of the world”

1086. The Blessed One said:
“Hemaka, dispel interest and greed for all pleasant forms.
Seen, heard, experienced and cognized and realize extintion.”

1087. Those who know this mindfully,are here and now extinguished
Crossed the attachments of the world are for ever appeased.”

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 12

Post Views: 91