Home Vì sao Phật nói: “Đàn bà sẽ vào địa ngục nhiều hơn đàn ông?” Quảng Tánh Ai tạo ác nghiệp thì sẽ bị đọa vào ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhất là tạo những nghiệp ác nặng nề thì chắc chắn sẽ rơi vàoRead More →

Home Thông tin có thể chưa chính xác , chỉ có giá trị tham khảo I. Giới thiệu chung Trưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya) . Từ Palikanon https://www.palikanon.com/english/pali_names/va/vacchagotta.htm 1. Vacchagotta. A Paribbājaka, who later became an arahant Thera. Several conversations he hadRead More →

Home I. Giới thiệu chung  Tôn giả Posāla – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. One of Bāvari’s pupils. His question to the Buddha and the answer thereto are given in the Posālamānava pucchā (or Posāla Sutta) of the Pārāyana Vagga. SN.vs.1006, 1112-5. Posal Một trong những học trò của Bāvari . Câu hỏi của ông với ĐứcRead More →

Home I. Giới thiệu chung Có khá nhiều người tên là Udaya trong thời Phật tại thế  Tôn giả Udaya – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. https://www.palikanon.com/english/pali_names/u/udaya.htm 2. Udaya.-A brahmin, pupil of Bāvarī. When his turn came to question the Buddha, he asked him to explain emancipationRead More →

Home I. Giới thiệu chung    Tôn giả Bhadrāvudha – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. Bhadrāvudha One of the sixteen disciples of Bāvarī, who, at his request, visited the Buddha (SN.vs.1008). He questioned the Buddha as to how a man could get over attachment and cross the flood. ByRead More →

Home I. Giới thiệu chung Tôn giả Jatakaṇṇi – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. Jatukannī (Jatukannika) One of Bāvarī’s disciples. His question and the Buddha’s answer are found in the Jatukanni Sutta (SN.vv.1007, 1096-1100; Dvy.635). In the time of Padumuttara Buddha, Jatukannī was a banker in Hamsavatī, rich enough to lend money even to theRead More →

Home I. Giới thiệu chung Tôn giả Kappa – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. 1. Kappa.-One of Bāvarī’s disciples. The questions he asked of the Buddha are recorded in the Kappamānavapucchā (q.v.). He became an arahant. Sn.vv.1007, 1092-5; SnA.ii.597. 1. Kappa. – Một trong những đệ tử của Bāvarī . Những câuRead More →

Home I. Giới thiệu chung Tôn giả Todeyya – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. 2. Todeyya.-A disciple of Bāvarī (SN.vv.1006). He visited the Buddha, and his questions, with the answers given by the Buddha, are given in the Todeyya-mānava-pucchā (SN.vv.1088-91). He became an arahant (SNA.ii..597). 2.Read More →

Home I. Giới thiệu chung Tôn giả Hemaka – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. Hemaka One of the Bāvarī’s disciples. He went to the Buddha, asked questions, and became an arahant (SN.vs.1006, 1084-7). In the time of Piyadassī Buddha he was an ascetic, named Anoma, and offered theRead More →

Home I. Giới thiệu chung Nanda – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari ( Nanda này khác với Nanda em cùng cha khác mẹ với Bồ tát , con của vua Tịnh Phạn và dì Ba xà Ba Đề .) https://www.palikanon.com/english/pali_names/n/nanda.htm 2. Nanda Called Nanda mānava. One ofRead More →

Home I. Giới thiệu chung Tôn giả Upasīva – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. https://www.palikanon.com/english/pali_names/u/upasiiva.htm Upasīva One of the disciples of Bāvarī (Sn.v.1007). The questions he asked the Buddha, when he visited him in the company of his colleagues, are recorded in the Upasīva-mānava-pucchā (Sn.vv.1069-76). UpasīvaRead More →

Home Tôn giả Dhotaka – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. ( 1 trong 16 vị đệ tử theo Đức Phật và đắc A La Hán) I. Giới thiệu chung https://www.palikanon.com/english/pali_names/d/dhotaka.htm Dhotaka One of Bāvarī’s disciples; he was among those who visited the Buddha at Bāvarī’s request (SN. p.194).Read More →

Home I. Giới thiệu khái quát Tôn giả Mettagū – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. https://www.palikanon.com/english/pali_names/me_mu/mettagu_th.htm Mettagū Thera One of the sixteen disciples of Bāvarī who visited the Buddha. His question (pucchā) to the Buddha was as to how various ills originated in the world, and the Buddha’sRead More →

Home https://www.palikanon.com/english/pali_names/pu/punnaka.htm Tôn giả Puṇṇaka – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. 2. Punnaka. One of the sixteen disciples of Bāvarī, who visited the Buddha (SN. vs. 1006). His conversation with the Buddha is given in the Punnakamānavapucchā (Ibid., 1043 48). At the end of the interview Punnaka andRead More →

Home Theo 1 số thông tin thì vị này  Tôn giả Ajita – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. I. Giới thiệu khái quát https://www.palikanon.com/english/pali_names/am/ajita.htm 6. Ajita.-Thera (Ap.i.335ff), probably to be identified with Ajita (5), but the story of his past differs completely from that of Ajita-mānavaRead More →

Home I. Giới thiệu khái quát Tôn giả Sela – bạn thân của ẩn sĩ tóc bện Keniya, đức Phật cho ông thấy đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của Ngài. Tử Palikanon https://www.palikanon.com/english/pali_names/s/sela.htm 2. Sela. A brahmin of Anguttarāpa. He was a great friend of Keniya, the Jatila, and visited him whenRead More →

Home I. Giới thiệu khái quát Tôn giả Upavāṇa – từng làm thị giả cho Đức Phật. Từ palikanon.com https://www.palikanon.com/english/pali_names/u/upavaana.htm 1. Upavāna.-A thera. He belonged to a very rich brahmin family of Sāvatthi, and having seen the Buddha’s majesty at the dedication of Jetavana, he entered the Order and becameRead More →

Home I. Giới thiệu khái quát Trưởng lão Bhagu – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda https://www.palikanon.com/english/pali_names/b/bhagu_th.htm He was born in a Sākiyan family, and having left the world with his clansmen Anuruddha and Kimbila, he dwelt in the village of Bākalona. One day, having left his cellRead More →

Home I. Giới thiệu chung Tôn giả Gayākassapa – người em út trong nhóm ba vị đạo sĩ thờ lửa ( 1 trong 3 anh em Ca Diếp) https://www.palikanon.com/english/pali_names/g/gayaa_kassapa.htm Gayā-Kassapa One of the three Kassapa brothers, the Tebhātika-Jatilā (q.v.). On leaving the world with his brothers and becoming an ascetic,Read More →

Home I. Giới thiệu chung Tôn giả Subāhu (1)– một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa và 1 vị Subāhu (2)– thuộc nhóm bạn Godhika , Valliya và Uttiya 1. Subāhu Thera. He was the son of a setthi family of Benares, and was the friend of Yasa. When Yasa and his companionsRead More →

Home I. Giới thiệu chung Tôn giả Nadīkassapa – người anh giữa trong nhóm ba vị đạo sĩ thờ lửa Brother of Uruvela Kassapa and one of the Tebhātika Jatila (three brothers). He received his name from living on the bank of the Nerañjarā at the head of three hundred ascetics. (Thag.340-44;Read More →

Home I. Giới thiệu chung Trưởng lão Kimbila ( kimila) – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda Từ https://www.palikanon.com/english/pali_names/ku/kimbila.htm A Sākiyan of Kapilavatthu. He was converted with Bhaddiya and four other Sākyan nobles at Anupiyā, shortly after the Buddha’s visit to Kapilavatthu (Vin.ii.182; DhA.i.112f).Read More →

Home I. Giới thiệu chung Trưởng lão Mahāpuṇṇa hay gọi là Punna , có người em trai là Cūlapuṇṇa Từ https://www.palikanon.com/english/pali_names/pu/punna.htm 1. Punna, Punnaka Thera He was born in the family of a householder of Suppāraka in the Sunāparanta country. When he was grown up, he went with a great caravan of merchandise to Sāvatthi where,Read More →

Home Ở phần II và III của bài viết, Tâm Học cũng không dám chắc có phải vị này không , nhưng chỉ có 2 vị Udayi ( Udayin trong trưởng lão tăng kệ đó là kaluUdayi – sinh cùng ngày với Phật) và Udayin ) I. Giới thiệu kháiRead More →

Home I.Giới thiệu khái quát Trưởng lão được Phật khen ngợi trong kinh Tăng chi bộ chương I – Một pháp .. 2. Trong các vị đệ tử… xuất gia vì lòng tin, tối thắng là Ratthapàla. II. kệ ngôn trưởng lão tăng kệ -Tiểu bộ kinh Nikaya (CCLI) RatthapàlaRead More →