Thông thường, mục tiêu của một cuôc hành hương tâm linh là để thăm viếng một nơi nào đấy ‘thiêng liêng’. Địa điểm và những gì ‘thiêng liêng’ thay đổi tùy thuộc vào truyền thống tâm linh đang theo đuổi. Truyền thống hành hương là một sự thực hành đãRead More →

Thông thường, mục tiêu của một cuôc hành hương tâm linh là để thăm viếng một nơi nào đấy ‘thiêng liêng’. Địa điểm và những gì ‘thiêng liêng’ thay đổi tùy thuộc vào truyền thống tâm linh đang theo đuổi. Truyền thống hành hương là một sự thực hành đãRead More →

Vẫn là một xác thân tứ đại, đức Phật cũng phải chịu luật vô thường biến hoại như mọi pháp hữu vi có mặt trên cuộc đời. Chúng ta hãy nghe lời tâm tình giữa Phật và thị giả thân tín nhất của Ngài: “Này A Nan! Nay ta đãRead More →

Đền Mahabodhi từng được Unesco giám định là xây dựng bằng đá cổ từ thời đế quốc Gupta (320 – 550 CE) và đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tương truyền rằng, vào khoảng năm 530 BC, Siddhartha Gautama, vị hoàng tử trẻ tuổi củaRead More →