Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 31.05 MB – Thời gian phát: 33 phút 55 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 10.86 MB – Thời gian phát: 01 giờ,03 phút 16 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + ARead More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 6.13 MB – Thời gian phát: 35 phút 41 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 1.33 MB – Thời gian phát: 07 phút 46 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 6.84 MB – Thời gian phát: 39 phút 52 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 2.51 MB – Thời gian phát: 14 phút 36 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 8.13 MB – Thời gian phát: 35 phút 31 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected]ngmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 9.47 MB – Thời gian phát: 55 phút 10 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 9.12 MB – Thời gian phát: 53 phút 07 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 3.06 MB – Thời gian phát: 17 phút 51 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 1.67 MB – Thời gian phát: 09 phút 44 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 8.91 MB – Thời gian phát: 51 phút 53 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi.Font chữ: + A   + A   + A   + ARead More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 2.92 MB – Thời gian phát: 17 phút 01 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →

Dịch giả: Thích Minh Châu       (Download file MP3 – 2.41 MB – Thời gian phát: 14 phút 04 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về [email protected] để báo cho chúng tôi biết những chỗ còn có lỗi. Font chữ: + A   + A   +Read More →