Vì video khá dài nên mới chỉ liệt kê được tiêu đề https://www.youtube.com/user/PhatPhapUngDungTVTV 4:01ĐANG PHÁTBất Đồng Trong Việc Thờ Phật – (Trích đoạn ngắn) – Thầy Thích Phước Tiến1,4 N lượt xem14 giờ trước 23:42ĐANG PHÁTLòng ích kỷ – thói xấu giết chết con người – (Trích đoạn ngắn) –Read More →

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ (Các từ ngữ hầu hết đã được cắt nghĩa) – Diệt thọ tưởng (định): Saññàvedayitanirodham (concentration of) stopping of perception and feeling. Gọi là cửu định. Định nầy chỉ có trên lộ trình tu tập của Phật giáo. Ở định nầy, thọ uẩn và tưởng uẩn diệtRead More →

PHÁ MÊ KHAI NGỘ  Lê Sỹ Minh Tùng PHÁ MÊ KHAI NGỘ Lê Sỹ Minh Tùng 39. Ngũ căn – Ngũ lực Ngũ căn và Ngũ lực là hai pháp môn rất quý báu trong 37 môn trợ đạo của Đạo đế. Chính nó đã đóng một vai trò thật quan trọng để giúp người tu hành từ địa vị phàm phu đến các thánh quả vị trong tam thừa. Chúng là những phương tiện thực tiểnRead More →