Đức Phật dạy: “- Sīlena sugatiṃ yanti, sīlena bhoga sampadā; sīlena nibbutiṃ yanti, tasmā sīlam visodhaye”. Nghĩa là: Nhờ giới được an lạc. Nhờ giới được của cải, tài sản. Nhờ giới được hạnh phúc tối cao. Vậy hãy thọ trì giới cho trong sạch. Theo Phật giáo, một người cận sự nam (thiện nam), một người cậnRead More →

Trích trong Hạnh phúc kinh diễn giải – TK Giới Nghiêm Ngũ giới là: 1.Tác ý chừa cải sự giết hại chúng sanh còn sống phải chết.2.Tác ý chừa cải sự trộm cắp tài sản của chăn giữ.3.Tác ý chừa cải sự tà dâm với người nữ có kẻ chănRead More →

MƯỜI NGHIỆP LÀNHMinh Đức Triều Tâm Ảnh Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc… đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, các bậc trí tuệ, chư thánh nhơn, đức Phật… cũng do 10 nghiệp lành mà có sắc thân, tướng mạo, y báo, chánh báo sai khác, dị đồng… Tất cảRead More →

Nguồn – Daophatngaynay.com “Giới cấm thủ” ( 戒禁取 ) thường được xem là dịch từ chữ “sīlavata-parāmāsa” (sīlabbata-parāmāsa, sīlavata-upādāna), có nghĩa là chấp thủ vào giới điều, lễ nghi. Đây là một trong mười sợi dây trói buộc (kiết sử, thằng thúc – samjoyana) trói buộc con người trong vòngRead More →

PHẬT HỌC PHỔ THÔNGHòa Thượng Thích Thiện HoaThành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 KHOÁ THỨ NHẤT: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO Bài Thứ 5 Ngũ Giới A. Mở Đề  Sau khi quy y Tam bảo phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường Đạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Người theo đạo Nho phải sống đúng theo TamRead More →

  Mục lục | Table of contents I. Tứ Đọa – Parajikas (skt) II. Thập Tam Giới Tăng Tàn – Sanghadisesa (skt) III. Nhị Giới Bất Định – Aniyata (skt) IV. Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo (Tăng) – Nissaggiya-pacittiya (skt) V. Cửu Thập Nhị Giới Đọa – PacittiyaRead More →

  Mục lục | Table of contents I. Bát Đọa – Parajikas (skt) II. Thập Thất Giới Tăng Tàn – Sanghadisesa (skt) III. Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo Ni – Nissaggiya-pacittiya (skt) IV. Giới Đọa – Pacittiya V. Tứ Giới Hối Quá – Patidesaniya (skt) VI. Giới ChúngRead More →