Tham khảo : https://dichthuat.org/7-than-chu-tieng-phan-pho-bien-nhat-chu-dai-bi-chuan-de-lang-nghiem-vang-sanh-duoc-su-om-mani-padme-hum-bat-nha-tam-kinh/#ftoc-2-chu-chuan-de-tieng-phan Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bằng tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc biệt mà các Đức Phật trong mười phương nghe biết, không phải là dạng ngôn ngữ bình thường của chúng sinh. NgườiRead More →

Chú Chuẩn Đề Khể thủ quy-y Tô-tất-đế,Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi.Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề,Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,Cu chi nẩm,Ðát điệt tha.Án,Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề,Ta bà ha. Thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Chuẩn Đề (chú thứ 4Read More →

Từ Niệm Phật. VN Thần Chú Vãng Sanh Tiếng Việt: Nam-mô a di đa bà dạÐa tha dà đa dạÐa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳA di rị đa tất đam bà tỳA di rị đa tì ca lan đếA di rị đa, tì ca lan đaDà diRead More →

Thần Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần ) Diệu trạm tổng trì bất động tôn,Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,Hườn độ như thị hằng sa chúng,Tương thử thâm tâm phụngRead More →

Nguồn : Niemphat.vn Đăng ngày 01/04/2020 bởi Thích Trí Thoát | 414 Bình luận Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vôRead More →

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT Phiên âm ra nhiều thứ tiếng BẢN PHIÊN ÂM TIẾNG PHẠN: A-ri-a-wa-lo-ki-te-swa-ra Bo-di-sat-twa Gam-bi-ram Pra-nha-pa-ra-mi-ta Cha-ryam Cha-ra-ma-no Vy-a-wa-lo-ki-te sma Pan-cha Skan-dah Ah-sam-ts-cha Swa-ba-va-sun-ni-an Pa-sia-ti-sma I-ha sa-ri-pu-tra Ru-pam Sun-niat Sun-ny-a-ta-wa-ru-pam Ru-pan-na Pri-ta Sun-ny-a-ta Sun-nya-taya Na Pri-sha Ru-pam, Ya-ru-pam Sa Sun-nya-ta Ya Sun-nya-ta sa Ru-pam E-vamRead More →