Đức Phật dạy: “- Sīlena sugatiṃ yanti, sīlena bhoga sampadā; sīlena nibbutiṃ yanti, tasmā sīlam visodhaye”. Nghĩa là: Nhờ giới được an lạc. Nhờ giới được của cải, tài sản. Nhờ giới được hạnh phúc tối cao. Vậy hãy thọ trì giới cho trong sạch. Theo Phật giáo, một người cận sự nam (thiện nam), một người cậnRead More →

Home https://phatgiao.org.vn/co-phaikhong-biet-la-khong-co-toi-d51459.html Một hôm khi Đức Phật thuyết pháp xong, một đệ tử hướng về ngài xin thỉnh giáo về vấn đề “Không biết không có tội”, có thật là không biết không có tội? Một hôm khi Đức Phật thuyết pháp xong, một đệ tử hướng về ngài xinRead More →

Home Đức Phật nói về phụ nữ: Ai ngờ Ngài hiểu nữ giới tới chân tơ kẽ tóc (Lichngaytot.com) Qua những gì Đức Phật nói về phụ nữ với các Tỳ Kheo của mình có thể thấy sự thấu hiểu vô cùng của Ngài và đi kèm theo đó, Ngài khôngRead More →

Home Gồm có 6 tội lỗi sau : Người thắng làm cho người thua ghét thù oán Người thua sinh ra tiếc của Sự tiêu hao của cái thấy rõ trong hiện tại Lời người cờ bạc làm chứng không ai tin Bà con bạn bè không cờ bạc họRead More →

Phật dạy: Nên nói cái gì và im lặng thế nào? “Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi hội họp tại rạp tròn có cây Kareri vàRead More →

Home Đức Phật thuyết pháp cho Vua Tịnh Phạn khi lâm bệnh “Xin Phụ Hoàng chớ lo lắng, mọi vật trên đời luôn hiện hữu, tồn tại và cuối cùng sẽ hoại diệt. Chỉ có khổ mang đến và chỉ có khổ chấm dứt. Ngoại trừ khổ, không gì hiệnRead More →

Home Ái luyến là tiêu đề bài viết này được sao chép từ http://www.chuahoangphap.com.vn/tin-tuc/chi-tiet-ai-luyen-5153/ Cập nhật: 27/05/2020“Vấn thế gian tình thị hạ vật, trực giao sinh tử tương hứa?”. (Hỡi thế gian tình là gì, mà khiến con người ta sống chết với nhau?).  Câu hỏi huyền thoại của LýRead More →