( Lấy từ Phatphapungdung.com) Vi Diệu Pháp – Bộ Nhơn Chế Định Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Xiển Thuật (Uddesavāra) (Abhidhammatthasangaha) [1] – Có sáu pháp chế định: uẩn chế định, xứ chế định, giới chế định, đế chế định, quyền chế định, và nhơn chế định. UẨN CHẾRead More →

Nội dung sách được lấy từ https://www.budsas.org/ ‘‘Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa’’‘‘Chí tâm đỉnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, Đấng Vô Thượng Đại Giác’’ Mục LụcVài lời xin thưa trước.Chương 1: Về Chơn đế và Tâm thức001 – Bốn Chơn đế.002 – Tánh cách chẳng thay đổi của Chơn đế nhưRead More →

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí Tập 6 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Nói Ðầu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) của tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiṭaka) gồm có 6 quyển. Ðây là quyển thứ sáu, quyển cuối của Bộ Vị Trí. Chúng tôi đã tu chỉnh dựa theoRead More →

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí Tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Paṭṭhāna hay Vị Trí là bộ thứ 7 của Tạng Abhidhamma; còn được gọi là Mahāpaṭṭhāna hay Ðại xứ luận; cũng gọi là Phát Thú hay Phát Trí, giống như HiRead More →

Vi Diệu Pháp – Bộ Vị Trí Tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Tựa (Abhidhammatthasangaha) Paṭṭhāna: Tàu âm là Phát-thú, dịch chữ là Vị Trí hay Xứ Luận, là bộ thứ bảy cũng là bộ cuối cùng của Tạng Abhidhamma (A-tỳ-đàm hay Vi Diệu Pháp). Vì pháp giới baoRead More →

( Nội dung được sao chép từ Phatphapungdung.com của Đại đức Thích Phước Tiến ) Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Dhammasangani là Bộ sơ khởi của Tạng Abhidhamma, dung chứa các mātikā, là căn bản cho các bộ Abhidhamma kế tiếp, nương tựa vào đó màRead More →

Nội dung bài viết được sao chép từ Phatphapungdung.com của Đại Đức Thích Phước Tiến Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 4 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** X. Quyền Song (Indriyayamakaṃ) (3) (Abhidhammatthasangaha) (tiếp theo Phần Chuyển Biến – Pavattivāro) [720] NHÃN QUYỀN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀORead More →

Nội dung bài viết được sao chép từ Phatphapungdung.com của Đại Đức Thích Phước Tiến Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 3 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VIII. Tâm Song (Cittayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) XIỂN THUẬT PHẦN NGƯỜI (Puggalavāruddeso) [1] NGƯỜI NÀO TÂM ÐANG SANH CHƯA DIỆT THÌ NGƯỜI ẤYRead More →

Tài liệu sao chép từ Phatphapungdung.com của Đại đức Thích Phước Tiến Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 2 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** VI. Hành Song (Sankhārayamakaṃ) (Abhidhammatthasangaha) PHẦN ÐỊNH DANH (PANNATTIVĀRO) [1023] Ba hành là : thân hành, khẩu hành, tâm hành. Hơi thở vào hơiRead More →

Được sao chép lại từ phatphapungdung.com của Đại đưc Thích Phước Tiến Vi Diệu Pháp – Bộ Song Đối tập 1 Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Lời Giới Thiệu (Abhidhammatthasangaha) Bộ Yamaka (Song Ðối) là bộ thứ sáu trong bảy Bộ Luận Tạng Abhidhamma (A-Tỳ-Đàm). Trước đây Hòa Thượng TỊNHRead More →

Dịch giả: Tịnh Sự (Santakicca) *** Phần Ðầu Ðề (Mātikā) (Abhidhammatthasangaha) [1] – Yếu hiệp (saṅgaho). Bất yếu hiệp (asaṅgaho). Bất yếu hiệp theo yếu hiệp (saṅgahitena asaṅgahitaṃ). Yếu hiệp theo bất yếu hiệp (asaṅgahitena saṅgahitaṃ). Yếu hiệp theo yếu hiệp (saṅgahitena saṅgahitaṃ). Bất yếu hiệp theo bất yếu hiệp (saṅgahitenaRead More →

Phật-Giáo Nguyên-ThủyTheravādaPhật-Lịch  2561VI DIỆU PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bổ sung)Tỳ-Khưu Hộ-Pháp(Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2017 LỜI NÓI ĐẦU “Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” là quyển sách giảng giải về sự thật sinh hoạt hằng ngày đêm trong cuộc sống bình thường của mỗi người trong đời. Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) là pháp vôRead More →

Tuệ Thiện Vào thời của Đức Phật, khi ngài nói đến 2 chữ Danh Sắc, chỉ có một số ít người hiểu ; ngài phải giảng rộng ra là Ngũ uẩn. Danh là thọ, tưởng, hành, thức ; Sắc là sắc uẩn. Khi thuyết Pháp ngài phải dùng cả 2 sự thật Tục đế và Chân đế thì thính chúng mới dễ dàngRead More →

http://daophatkhatsi.vn/phat-hoc/giao-ly-co-ban/bon-nguyen-nhan-dua-den-cai-chet-theo-vi-dieu-phap.html Chết là một hiện tượng tự nhiên, một quy luật chung trong cuộc sống không ai có thể tránh khỏi. Dù là người giàu hay nghèo, sang hay hèn, đã sanh ra trên cõi đời này không sớm thì muộn chắc chắn có một ngày chúng ta phải từRead More →

HỌC VI DIỆU PHÁP TRÊN YOUTUBE Giảng Sư Pháp Chất ● Vi Diệu Pháp 1● Vi Diệu Pháp 2● Vi Diệu Pháp 3● Vi Diệu Pháp 4● Vi Diệu Pháp 5● Vi Diệu Pháp 6● Vi Diệu Pháp 7● Vi Diệu Pháp 8● Vi Diệu Pháp 9● Vi Diệu Pháp 10● Vi Diệu Pháp 11● Vi Diệu Pháp 12● Vi Diệu Pháp 13● ViRead More →

Nguồn tài liệu http://www.thuviennguyenthuy.com/vi-dieu-phap-toat-yeu/ VDP-II-merged.pdf2020-09-28 19:124.2M  Vi-Diệu-Pháp-Toá..>2020-09-28 19:091.5M  Vi-Dieu-Phap-Toat-Ye..>2020-09-28 19:143.4M  Vi-Dieu-Phap-Toat-Ye..>2020-09-28 19:112.9M  Vo-Ty-Phap-Tap-Yeu-A..>2020-09-28 19:1210M  Xem thêm https://www.budsas.org/uni/u-vdp-ty/vdpty00.htm Hits: 216Read More →