Home https://phatgiao.org.vn/co-phaikhong-biet-la-khong-co-toi-d51459.html Một hôm khi Đức Phật thuyết pháp xong, một đệ tử hướng về ngài xin thỉnh giáo về vấn đề “Không biết không có tội”, có thật là không biết không có tội? Một hôm khi Đức Phật thuyết pháp xong, một đệ tử hướng về ngài xinRead More →