LỜI PHẬT DẠYTRONG KINH TẠNG NIKAYA TẬP 3Quảng TánhNhà xuất bản Tôn Giáo LỜI NÓI ĐẦU Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhận thức và thể nghiệm nhất choRead More →

Nguồn Thư viện Hoa Sen LỜI PHẬT DẠYTRONG KINH TẠNG NIKAYA TẬP 2Quảng TánhNhà xuất bản Tôn Giáo LỜI NÓI ĐẦU Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhậnRead More →

Nguồn Thư Viên Hoa Sen LỜI PHẬT DẠYTRONG KINH TẠNG NIKAYATẬP 1Quảng TánhNhà Xuất Bản Tôn Giáo LỜI NÓI ĐẦU Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhận thức vàRead More →