10 pháp Ba La Mật Lục độ ba la Mật ( Đại thừa)   Khái niệm Phật giáo Đại thừa là pháp tu của hàng Bồ tát. Phật giáo nguyên thủy là Mười pháp Ba La Mật .. Nhìn chung thì cũng không có nhiều khác biệt . https://thuvienhoasen.org/a4719/luc-do-ba-la-mat THÍCH THÔNGRead More →

  Bài kinh Kosambīya được tìm thấy trong Majjhima-nikāya (Trung bộ kinh), là bài pháp Đức Phật giảng nói về Lục hòa. Chuyện kể rằng, ở tịnh xá Ghosita xứ Kosambī có hai nhóm tỳ- khưu sống bất hòa với nhau. Họ sống “cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau,Read More →

Cẩm Nang Tuệ Quán  Nguyên tác Thái Ngữ: Achahn Naeb Bản dịch tiếng Việt: Tỳ khưu Giác Nguyên  Thuật ngữ Vipassanā (Tuệ Quán) phải được hiểu là tên gọi của thứ trí tuệ thấy rõ Tam Tướng trong Danh Sắc. Sự đào dưỡng trí tuệ này chính là công phu quan trọng nhất trongRead More →

  https://thuvienhoasen.org/a15078/tam-phap-the-gian TÁM (8) PHÁP THẾ GIANBình Anson Bài nầy viết dựa theo tập sách “The Eight Worldly Conditions”, do Hòa thượng Nàrada viết năm 1970, và bác Phạm Kim Khánh dịch năm 1972 với tựa đề “Những Bước Thăng Trầm“. Tiếng Pali của “tám pháp thế gian” là “atthalokadhamma”. “Attha” là tám,Read More →