https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-045-46.htm Kinh số 45Tiểu kinh Pháp Hành(Cùladhammasamàdànasuttam) I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ  (Các từ ngữ quen thuộc) II. NỘI DUNG KINH NGẮN PHÁP HÀNH Có bốn loại pháp hành đem lại kết quả khổ, lạc khác nhau trong đời sau, ấy là: 1. Hiện tại lạc, đời sau thọ quảRead More →

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ (Các từ ngữ hầu hết đã được cắt nghĩa) – Diệt thọ tưởng (định): Saññàvedayitanirodham (concentration of) stopping of perception and feeling. Gọi là cửu định. Định nầy chỉ có trên lộ trình tu tập của Phật giáo. Ở định nầy, thọ uẩn và tưởng uẩn diệtRead More →