GG: Kinh ví dụ lõi cây – Kinh Trung bộ Nikaya

II. NỘI DUNG ĐẠI KINH VÍ DỤ LÕI CÂY

1. Nhân sự kiện Tôn giả Devadatta sau khi tu tập thành tựu Định uẩn, không tiếp tục mục tiêu phạm hạnh, từ bỏ chúng Tăng vì danh vọng và sự tôn kính, lợi dưỡng, Đức Thế Tôn giảng dạy kinh dài Ví Dụ Lõi Cây (số 29).

2. Con đường xuất thế trải qua nhiều bước thành tựu. Mỗi bước thành tựu có đem lại niềm vui, niềm tự hãnh cho hành giả. Danh vọng và lợi dưỡng cũng theo đó mà đến nhiều hơn. Nếu thiếu giác tỉnh và thiếu nỗ lực đi tới thì hành giả sẽ rơi vào sai lầm, không thể thành tựu phạm hạnh mà còn có thể sa đọa.

1) Bước đầu từ bỏ gia đình, xuất gia tu hành…
2) Bước thành tựu Giới uẩn…
3) Bước thành tựu Định uẩn…
4) Bước thành tựu tri kiến…
5) Bước thành tựu “thời giải thoát”…
6) Bước thành tựu “Phi thời giải thoát”…

Năm bước thành tựu đầu, nếu hành giả tự hãnh thì sẽ rơi vào vòng danh vọng, lợi dưỡng và thối chuyển. Chỉ có bước thành tựu thứ sáu. “Phi thời giải thoát” thì bất thối chuyển, sẽ tiếp thành tựu bước đi cuối cùng là “Tâm giải thoát bất động” (A la hán vị).

3. Đức Thế Tôn ví các bước giải thoát đầu theo thứ tự là cành lá, vỏ ngoài, vỏ trong và giác cây; chỉ có bước giải thoát thành tựu phạm hạnh là lõi cây. Như người đi đến cây để tìm về lõi cây, cũng thế, người xuất gia là cầu tìm “Tâm bất động giải thoát”.

Tham khảo : https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-029-30.htm

HT Thích Nguyên Siêu – Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây

Hits: 71

Trả lời