Home Những câu chuyện loài vật vãng sinh http://daibaothapmandalataythien.org/nhung-cau-chuyen-loai-vat-niem-phat-vang-sinh Khi còn là một vị Bồ tát, Đức Phật A Di Đà đã phát 48 lời thệ nguyện, đại ý rằng: “Nguyện khi con thành Phật có thể cứu độ tất cả các chúng sinh đau khổ, đặc biệt tiếp dẫnRead More →