Tóm tắt kinh Hạnh Phúc (kinh Điềm Lành – Mangala Sutta, Sn 2.4, Khp 5) Tóm tắt kinh Hạnh Phúc(kinh Điềm Lành – Mangala Sutta, Sn 2.4, Khp 5)Lộ trình tu tập 1) Không gần kẻ ngu si,Thân cận người hiền trí,Cúng dường bậc xứng đáng,Là điềm lành tối thượngRead More →

https://budsas.blogspot.com/2022/04/kinh-van-phat-giao-so-ky-early-buddhist.html Kinh văn Phật giáo Sơ kỳ (Early Buddhist Texts) KINH VĂN PHẬT GIÁO SƠ KỲ(Early Buddhist Texts, EBTs – 早期佛教经文,  Tảo kỳ Phật giáo Kinh văn) Nguồn: Bhikkhu Sujato & Bhikkhu Brahmali (2014), The Authenticity of the Early Buddhist Texts. [*] Kinh văn Phật giáo Sơ kỳ (Early Buddhist Texts,Read More →

Bộ sách giảng giải gồm 4 tập : →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 1 →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 2 →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 3 →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 4 Download tại đây https://drive.google.com/file/d/15shlcoHMjRijG6_QRowKBiOC8R2UxnM5/view?usp=sharing hoặc thuvienhoasen : https://thuvienhoasen.org/a29866/chu-giai-kinh-phap-cu-tron-bo-4-quyen Bản sách gộpRead More →

Tham khảo chính ở thuvienhoasen.org – Kinh Lời Vàng (Giới Đức Minh Đức Triều Tâm Ảnh)– Kinh Pháp Cú (Thích Minh Châu)– Kinh Pháp Cú (Thích Minh Châu, Thích Thiện Siêu)– Kinh Pháp Cú – 423 Lời Vàng Của Đức Phật (Thích Nhật Từ)– Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải (Thích Phước Thái)– Kinh Pháp Cú (Dhammapada (Lời Vàng Phật Dạy) Thích Thiện Siêu– Kinh Pháp CúRead More →

Home Kinh pháp cú bản text https://thuvienhoasen.org/images/file/ZSqWfkb40QgQAJh6/kinh-phap-cu-19-10-2014-.pdf Kinh pháp cú bản hình ảnh : https://hoavouu.com/images/file/hW63SmAx0QgQAPwL/kinhphapcu-dhammapada.pdf Kinh pháp cú bản song ngữ : Kinh Pháp Cú – Tập 1Kinh Pháp Cú – Tập 2Kinh Pháp Cú – Tập 3 Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọnRead More →

https://thuvienhoasen.org/images/file/W7UIdJ1G0QgQAPpl/kinh-phap-cu-thi-du-thich-nhat-hanh-dich.pdf Kinh Pháp Cú Thí Dụ là quyển kinh thứ 211 thuộc bộ Bản duyên trong Đại chánh tân tu Đại tạng kinh. Kinh này nguyên bản tiếng Phạn do hai vị sa-môn Pháp Cự và Pháp Lập dịch sang tiếng Trung Quốc vào Đời Hán. Toàn bộ tác phẩmRead More →

Home http://banvatoi168.blogspot.com/2017/04/download-tron-bo-kinh-nikaya-va-37-pham.html TRỌN BỘ KINH NIKAYA CHÍNH GỐC ( DO THƯỢNG TỌA: THÍCH MINH CHÂU DỊCH VIỆT TỪ KINH TẠNG PALI ) BAO GỒM : link GoogleDrive 1. TRƯỜNG BỘ KINH        : LINK TỐC ĐỘ CAO 2. TRUNG BỘ KINH           : LINK TỐC ĐỘ CAO 3. TĂNGRead More →

Kinh Trường A – hàm Kinh Trường A-hàm, tiếng Phạn là Dìghàgama, tiếng Pàli là Digha – nikàya, gồm 22 quyển, do Ngài Phật-đà Da-xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào năm Hoằng Thỉ thứ 15 đời Dao Tần (413), hiện được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 1. Sở dĩ nói “Trường”Read More →

Kinh Trung A – hàm Kinh Trung A-hàm, tiếng Phạn là Madhyamàgama, gồm 60 quyển, do ngài Cù警#273;àm Tăng-già-đề-bà dịch sang Hán văn vào đời Đông Tấn (317-419), Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 1. Sở dĩ nói “Trung” là vì nó không lớn cũng không nhỏ, khôngRead More →

Giới thiệu qua Kinh Tạp A – hàm Kinh Tạp A-hàm, tiếng Phạn là Samyuktàgama, tiếng Pàli là Samyutta-Nikàya, gồm 51 quyển, do ngài Cầu-na Bạt-đà-la dịch sang tiếng Trung Quốc vào đời Lưu Tống, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 2. Về tên gọi Kinh Tạp A-hàm, theo NGŨ PHẦN LUẬT 30, TỨRead More →

Kinh Tăng Nhất A-hàm, tiếng Phạn là Ekttarikàgama, tiếng Pàli là Anguttara – Nikàya, gồm 51 quyển, do ngài Cù-đàm-tăng-già Đề-bà dịch vào đời Đông Tấn (317-419), Trung Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 2. Theo THIỆN KIẾN LUẬT TỲ-BÀ-SA 1, NGŨ PHẦN LUẬT 30, TỨ PHẦN LUẬT 54, sở dĩ nói “Tăng Nhất” làRead More →

Sách nói kinh nhân quả 3 đời Phật nói kinh nhân quả ba đời Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng nhân quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”. Ác giả ác báo và chuyệnRead More →

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] – Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) – Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP – Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU Tập 1 Lời Nói Đầu Duyên khởi luận Giải thích Phẩm Tựa Đầu – Chương 1: Giải thích Như thị,Read More →

I. Giới thiệu từ wiki Trung luận hoặc Trung quán luận, gọi đầy đủ theo tên Phạn văn là Căn bản trung luận tụng (sa. mūlamadhyamakakārikā) – “Những câu kệ tụng theo tông chỉ trung quán căn bản” – là một tác phẩm tối trọng của Long Thụ, người khai sáng trường phái Trung quán (sa. mādhyamika). Luận nàyRead More →

I. Giới thiệu từ Wiki A-tì-đạt-ma-câu-xá luận (zh. 阿毗達磨俱舍論, sa. abhidharmakośa-śāstra), thường được gọi tắt là Câu-xá luận, nghĩa là “Báu vật của A-tì-đạt-ma”, tên khác là Thông minh luận (zh. 通明論), là bộ luận quan trọng của Phật học, được Thế Thân (sa. vasubandhu) soạn vào thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên tại Kashmir. Luận gồm có hai phần:Read More →

I. Giới thiệu từ wiki Duy-ma-cật sở thuyết kinh (tiếng Phạn: विमलकीर्तिनिर्देशसूत्र, tiếng Tạng chuẩn: འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་མདོ།, Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra, tiếng Trung: 維摩詰所說經) là một tác phẩm quan trọng của Phật giáo Đại thừa, có ảnh hưởng rất lớn đến nền Phật giáo tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. Kinh xuất hiện khoảng thế kỉ thứ 2 sau Công nguyên, mang tên của Duy-ma-cật (tiếng Phạn: विमलकीर्ति, Vimalakīrti), mộtRead More →

Bộ Du Già 1579, Du Già Sư Địa Luận, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ]Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang) [1] [2] [3] 1580, Du Già Sư Địa Luận Thích, 1 quyển, [ Tối Thắng Tử Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ] Bản dịch của HT Thích Tâm ChâuBản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)Read More →

Bộ Luật 1421, Di Sa Tắc Bộ Hòa Ê Ngũ Phân Luật, 30 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập cộng Trúc Đạo Sinh đẳng dịch ] 1422a, Di Sa Tắc Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch ] 1422b, Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch ] 1423, Ngũ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn,Read More →

Bộ Mật Giáo Gồm có 572 bộ Kinh, chia làm 995 quyển 0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [ Đường Thiện Vô Úy Nhất Hành dịch ] Bản dịch của Huyền Thanh [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 0849, Đại Tỳ Lô GiáRead More →

Bộ Kinh TậpGồm có 422 bộ Kinh, chia làm 864 quyển 0425, Hiền Kiếp Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch] Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang) 0426, Phật Thuyết Thiên Phật Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch] Bản dịch của Bùi Đức Huề (TuệRead More →

Bộ Đại Tập Gồm có 27 bộ Kinh, chia làm 184 quyển 0397, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, 60 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]Read More →

Bộ Niết Bàn Gồm có 22 bộ Kinh, chia làm 128 quyển 0374, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]Read More →

Bộ Hoa Nghiêm Gồm có 31 bộ Kinh, chia làm 254 quyển 0278, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 60 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]Read More →

Download file Pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T042%20uni-baotich1.pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T043%20uni-baotich2.pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T044%20uni-baotich3.pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T045%20uni-baotich4.pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T046%20uni-baotich5.pdf Hoặc xem online ở đây http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/624-fbobaotich Hits: 31Read More →

Toàn bộ Kinh Bát Nhã sắp theo tập, từ T18 đến T33 Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải  Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode] BẢN KINH CHỮ Tập T18 BÁT NHÃ I (pdf) MP3 KINH NÓI T18 BÁTRead More →