Bộ Đại Tập

Bộ Đại Tập

Gồm có 27 bộ Kinh, chia làm 184 quyển

0397, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, 60 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60], [Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch]

0398, Đại Ai Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0399, Bảo Nữ Sở Vấn Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0400, Phật Thuyết Hải Ý Bồ Tát Sở Vấn Tịnh Ấn Pháp Môn Kinh, 18 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18], [Tống Duy Tịnh đẳng dịch]

0401, Phật Thuyết Vô Ngôn Đồng Tử Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0402, Bảo Tinh Đà La Ni Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch]

 Bản dịch của Tuệ Khai

0403, A Sai Mạt Bồ Tát Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch]

0404, Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Đường Bất Không dịch]

0405, Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển [1], [Diêu Tần Phật Đà Da Xá dịch]

 Bản dịch của Tuệ Khai

0406, Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

0407, Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Kinh, 1 quyển [1], [Tống Đàm Ma Mật Đa dịch]

 Bản dịch của Tuệ Khai

0408, Hư Không Dựng Bồ Tát Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tùy Xà Na Quật Đa dịch]

0409, Quán Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh, 1 quyển [1], [Lưu Tống Đàm Ma Mật Đa dịch]

 Bản dịch của Thích Vạn Thiện

0410, Đại Phương Quảng Thập Luân Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Thất dịch]

0411, Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Đường Huyền Trang dịch]

0412, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, 2 quyển [1] [2], [Đường Thật Xoa Nan Đà dịch]

 Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

 Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh

 Bản dịch của Vạn Phật Thánh Thành

0413, Bách Thiên Tụng Đại Tập Kinh Địa Tạng Bồ Tát Thỉnh Vấn Pháp Thân Tán, 1 quyển [1], [Đường Bất Không dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0414, Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Lưu Tống Công Đức Trực dịch]

 Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang)

0415, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Phân, 10 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10], [Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh Lạc

0416, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh Hiền Hộ Phân, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Tùy Xà Na Quật Đa dịch]

 Bản dịch của Thích Hằng Đạt

0417, Ban Chu Tam Muội Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch]

0418, Bàn Chu Tam Muội Kinh, 3 quyển [1] [2] [3], [Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch]

0419, Bạt Pha Bồ Tát Kinh, 1 quyển [1], [Thất dịch]

0420, Tự Tại Vương Bồ Tát Kinh, 2 quyển [1] [2], [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]

0421, Phấn Tấn Vương Vấn Kinh, 2 quyển [1] [2], [Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch]

0422, Đại Tập Thí Dụ Vương Kinh, 2 quyển [1] [2], [Tùy Xà Na Quật Đa dịch]

0423, Tăng Ca Xá Kinh, 4 quyển [1] [2] [3] [4], [Nguyên Ngụy Nguyệt Bà Thủ Na dịch]

0424, Đại Tập Hội Chánh Pháp Kinh, 5 quyển [1] [2] [3] [4] [5], [Tống Thí Hộ dịch]

 Bản dịch của Thích Chánh LạcBản dịch của Nguyên Hiển (Tuệ Quang)

Hits: 200

Trả lời