Home Đây là vị nam cư sĩ được Phật khen ngợi trong kinh tăng chi chương 1 pháp :4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.   I. 1 câu chuyện về Hatthaka https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_nhung-de-tu-tai-gia_gpgscksm_show.htmlRead More →

Home Mọi người thường nhầm tưởng rằng công việc của những Tăng Ni là thực hành và giảng dạy Giáo Pháp, trong khi đó, phần việc của các nam nữ cư sĩ là thực tập năm giới và hỗ trợ, chu cấp những gì thiết yếu cho hàng Tăng Ni.Read More →

Home Cuộc Đời Ghosaka Có Phước Thoát Chết 7 Lần    1- Trẻ Sơ Sinh Ghosaka Bị Bỏ Trong Đống Rác Ngày Ghosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi người tớ gái rằng:  – Này con! Bé trai hay bé gái? Người tớ gái thưa rằng:  – Thưa Bà,Read More →

Home Bài này được copy từ https://theravada.vn/phan-2-2/ Tu Ðà Cấp Cô Ðộc cũng có gia đình, vợ con một cách êm ấm như tất cả mọi người. Vợ hiền ông tên là Punnalakkhana, nghĩa là “Nữ nhân phúc tướng”, và bà đã có một đời sống trưởng giả đúng nhưRead More →