Home Cuộc Đời Ghosaka Có Phước Thoát Chết 7 Lần    1- Trẻ Sơ Sinh Ghosaka Bị Bỏ Trong Đống Rác Ngày Ghosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi người tớ gái rằng:  – Này con! Bé trai hay bé gái? Người tớ gái thưa rằng:  – Thưa Bà,Read More →

Home 81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna) Chúng con đã uống rượu…, Câu chuyện này, khi bậc Ðạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về Trưởng lão Sàgata. Sau khi an cư mùa mưa ở Xá-vệ, đức Thế Tôn đi bộ đến một thị trấn tênRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Voi: Tích Chuyện Chư Tỳ Khưu 328. “Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃSaddhiṃ caraṃ sādhuvihāridhīraṃAbhibhuyya sabbāni parissayāniCareyya ten’attamano satīmā”. “Nếu được bạn hiền tríĐáng sống chung, hạnh lành,Nhiếp nhục mọi hiểm nguyHoan hỷ sống chánh niệm”. 329. “No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ SaddhiṃRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Voi: Chuyện Bậc Đạo Sư 320. “Ahaṃ nāgo’va saṅgāme Cāpāto patitaṃ saraṃAtivākyaṃ titikkhissam.Dussīlo hi bahujjano”.321. “Dantaṃ nayanti samitiṃDantaṃ rājābhirūhatiDanto seṭṭho manussesuYo tivākyaṃ ti tikkhati”. “Ta như voi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi,Chịu đựng mọi phỉ báng.Ác giới rất nhiềuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Phật Đà: Con Gái Ma Vương 179. “Yassa jitaṃ nāvajīyati, Jitaṃ yassa, no yāti koci loke.Taṃ buddhamanantagocaraṃ,Apadaṃ kena padena nessatha”. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời,Không dấu tích chiến thắng,Phật giới rộng mênh mông,Ai dùng chân theo dõiBậcRead More →

Home Các Tỳ Khưu Ở Kosambi “Pare ca na vijānanti,Mayam’ettha yamāmase;Ye ca tattha vijānanti,Tato sammanti medhagā”. “Nhóm kia không hiểu biết,Nơi đây ta tự diệt.Người am hiểu lẽ nầy,Từ nay thôi biện thuyết”. Kệ Pháp Cú số 6 nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đềRead More →

Home I. Giới thiệu chung Migandiyà  nguyên là con gái của Bà-la-môn tên là Màgandiyà, sống ở xứ Kuru. Mẹ cô và cả chú út, em của cha cô, cũng tên là Màgandiyà. Cô ta đẹp như thiên nữ nên ông Bà-la-môn khó tính không thấy ai, kể cả những chàng trai vọng tộc nhất trongRead More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda937 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT DHAMMA – ADHAMMA (ĐÚNG PHÁP VÀ SAI PHÁP) Vào khoảng thời gian cuối hạ thứ 9, chưa đến hạ thứ 10 của Đức Phật Gotama, một sự kiện xảy ra tại ngôi chùa Ghositārāma, xứ Kosambī như sau:Read More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiền thân Tipallatthamiga) Nai với ba cử chỉ…, Câu chuyện này, khi ở tại tinh xá Badarika ở Kosambi, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Ràhula (La-hầu-la) ham học các học giới.Read More →