Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Voi: Chuyện Bậc Đạo Sư 320. “Ahaṃ nāgo’va saṅgāme Cāpāto patitaṃ saraṃAtivākyaṃ titikkhissam.Dussīlo hi bahujjano”.321. “Dantaṃ nayanti samitiṃDantaṃ rājābhirūhatiDanto seṭṭho manussesuYo tivākyaṃ ti tikkhati”. “Ta như voi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi,Chịu đựng mọi phỉ báng.Ác giới rất nhiềuRead More →