Home 120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha) Chỗ này kẻ ngu nói…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về thiếu nữ Bà-la-môn Cinca. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Mahàpaduma, Chương mười hai (số 472). LúcRead More →

Home 107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ÐÁ (Tiền thân Sàlittaka) Lành thay, một nghề tinh…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tỷ-kheo đã ném trúng con ngỗng trời. Nghe nói có một thiện nam tử ở Xá-vệ đạt được thù thắng trong đức hạnh.Read More →

Home 92. CHUYỆN ÐẠI BẢO VẬT (Tiền thân Mahàsàra) Chiến trận cần anh hùng… , Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tôn giả Ànanda. Một thời, những nữ nhân ở cung vua Kosala suy nghĩ như sau: “Ðức Phật ra đời thật khó.Read More →

Home 83. CHUYỆN ÐIỀM XUI XẺO (Tiền thân Kàlakanni) Bạn quen chính là người…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người bạn của ông Cấp Cô Ðộc. Tương truyền người bạn ấy đã cùng ông Cấp Cô Ðộc chơi thân với nhau,Read More →

Home 78. CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLÌSA (Tiền thân Illìsa). Cả hai què và còm…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị triệu phú keo kiệt. Không xa Vương Xá bao nhiêu, có một thị trấn tên là Sakkhara. Tại đó,Read More →

Home 77. CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Tiền thân Mahàsupina) Trước bò đực cây con…, Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, về mười sáu giấc mộng kỳ bí. Tương truyền vào khoảng canh năm, đêm gần mãn, vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala đangRead More →

Home 75. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha) Nổi sấm, Paj-ju-na…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về cơn mưa do chính Ngài làm. Một thời, theo truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa màng khô héo, chỗ này chỗ kia,Read More →

Home 73.CHUYỆN ÐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiền thân Saccankira) Như vậy, họ nói thật… Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng Tỷ-kheo đang ngồi trong Pháp đường nói về sự độc ác của Ðề-bà-đạt-đa: – Này các HiềnRead More →

Home 70. CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddàla) Chiến thắng ấy không tốt…., Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão tên là Cittahattha Sariputta. Trưởng lão ấy, theo truyền thuyết, là một thanh niên thuộc một gia đình tốt ở Xá-vệ.Read More →

Home 66. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM (Tiền thân Mudulakkhana) Trước thời ta được Từ tâm… Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về tính tham đắm ái dục. Chuyện kể rằng một thiện gia nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, liềnRead More →

Home 63. CHUYỆN HIỀN SĨ CHÀ LÀ (Tiền thân Takka) Bọn nữ nhân đầy rẫy hận sân…, Câu chuyện này do bậc Ðạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bị tham dục chi phối. Khi được hỏi, vị Tỷ-kheo thú nhận rằng mình bị tham dục chiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ānanda “Divā tapati ādicco rattimĀbbāti candimāSannaddho khattiyo tapatiJhāyi tapati brāhmṇoAtha sabbam ahorattiṃBuddho tapati tejasā”. “Mặt trời sáng ban ngàyMặt trăng sáng ban đêm.Khí giới sáng ban đêm.Khí giới sáng Sát lỵThiền định sáng PhạmRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Con Heo Nái 338. “Yathā’pi mūle anupaddave daḷhe Chinno’pi rukkho punareva rūhati Evaṃ pi taṇhānusaye anūhate Nibbattatī dukkhaṃ idaṃ punappunaṃ”. 339. “Yassa chattiṃsati sotā Manāpassavanā bhusā Vāhā vahanti duddiṭṭhiṃ Saṅkappā rāganissitā”. “Như cây bị chặt đốn RễRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Voi: Chuyện Bậc Đạo Sư 320. “Ahaṃ nāgo’va saṅgāme Cāpāto patitaṃ saraṃAtivākyaṃ titikkhissam.Dussīlo hi bahujjano”.321. “Dantaṃ nayanti samitiṃDantaṃ rājābhirūhatiDanto seṭṭho manussesuYo tivākyaṃ ti tikkhati”. “Ta như voi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi,Chịu đựng mọi phỉ báng.Ác giới rất nhiềuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Chánh Đạo: Tích Đại Phú Thương   “Idha vassaṃ vasissāmiIdha hemantagimhisuIti bālo visintetiAntarāyaṃ na bujjhati”. “Mùa mưa ta ở đâyĐông, Hạ cũng ở đâyNgười ngu tâm tưởng vậyKhông tự giác hiểm nguy”. Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Phật Đà: Tích Câu Hỏi Trưởng Lão Ānanda “Dullabho purisājañño,Na so sabbattha jāyati;Yattha so jāyati dhīro,Taṃ kulaṃ sukhamedhati”. “Khó gặp bậc thánh nhơn,Không phải đâu cũng có.Chỗ nào bậc trí sanh,Gia đình tất an lạc”. Khi Đức Thế Tôn ngựRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Phật Đà: Tích Về Câu Hỏi Của Trưởng Lão Ānanda   “Sabbapāpassa akaraṇaṃ, Kusalassa upasampadā, Sacittapariyodapanaṃ, Etaṃ buddhāna sāsanaṃ”. “Khantī paramaṃ tapo titikkhā, Nibbānaṃ, paramaṃ vadanti buddhā, Na hi pabbajito parūpaghātī,  Na samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto”. “Không làm mọi điềuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Thế Gian: Tích Chuyện Ba Mươi Vị Tỳ Khưu “Haṃsādiccapathe yanti,Ākāse yanti iddhiyā;Nīyanti dhīrā lokamhā,Jetvā māraṃ savāhiniṃ”. “Như chim thiên nga bay,Thần thông liệng giữa trời;Chiến thắng ma, ma quân,Kẻ trí thoát đời này”. Kệ pháp cú này Đức Thế TônRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Tự Ngã: Tích Cố Ý Chia Rẽ Tăng Sukarāni asādhūni,Attano ahitāni ca;Yaṃ ve hitañca sādhuñca,Taṃ ve paramadukkaraṃ”. “Dễ làm các điều ác,Dễ làm tự hại mình,Còn việc lành, việc tốt,Thật tối thượng khó làm”. Kệ Pháp Cú này được Đức BổnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Đại Đức Ānanda Vấn Đạo 54. “Na pupphagando paṭivātam eti, Na candanaṃ tagaramallikā vā;Satañ ca gandho paṭivātam eti,Sabbā disā sappuriso pavāyati”. “Ngược lại chiều gió thổi, Hương hoa không bay nổi,Dầu là Đa già la,Chiên đàn, Mạt lỵ hoa,ChỉRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Người Nông Phu Mắc Cạn “Na taṃ kammaṃ kataṃ sādhu,Yaṃ katvā anutappati;Yassa asumukho rodaṃ,Vipākaṃ paṭisevati”. “Nghiệp nào mà không hayLàm xong hối tiếc ngayMặt đầy lệ than khócChịu quả khổ đắng cay”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức BổnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Vua Thiện Giác Bị Đất Rút “Na antalikkhe na samuddamajjhe,Na pabbatānaṃ viraraṃ pavissa;Na vijjate(1) so jagatippadeso,Yatraṭṭhitaṃ(1) nappasaheyya maccu”. “Không trên trời, giữa biển,Không lánh vào động núi,Không chỗ nào trên đời,Trốn khỏi tay thần chết”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức BổnRead More →

Home 25. CHUYỆN BẾN TẮM (Tiền thân Tittha) Hãy thay bến nước khác…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo, đệ tử của bậc tướng quân Chánh pháp, trước kia làm thợ vàng. Chỉ các đức Phật mới có trí biếtRead More →

Home PHẨM KULAVAKA – Tiểu bổ kinh Theravada 31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền thân Kulàvaka) Hãy để tổ chim con …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo uống nước không lọc. Theo truyền thuyết, hai bạn trẻ Tỷ-kheo từ Xá-vệRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 12. CHUYỆN CON NAI CÂY ÐA (Tiền thân Nigrodhamiga) Sống với Nigrodha…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về mẹ của Trưởng lão Cumarakassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp). Tục truyền rằng thuở còn là con gái một triệuRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 9. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền thân Makhàdeva) Những tóc bạc đầu ta…, Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về sự kiện xuất gia lớn đã được kể trong tập Nidana-kahthà. Khi ấy, các Tỷ-kheo đang ngồi tán thán sự ra đi của đấngRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền thân Devadhamma) Ðầy đủ tàm và quý… Khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một Tỷ-kheo có nhiều đồ vật. Ở Xá-vệ, có một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết, mới xuất gia. TrướcRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 30. CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền thân Munika) Chớ ham Munika …,Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về sự cám dỗ của một phụ nữ béo phệ. Câu chuyện này sẽ được trình bày ở ChươngRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 28. CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla) Chỉ nói lời từ hoà…,Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về những lời nhiếc mắng của nhóm Sáu Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nhóm Tỷ-kheo, khi cãi nhauRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 26. CHUYỆN CON VOI MAHILÀMUKHA (Tiền thân Mahilàmukha) Trước nghe lời ăn trộm…,Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về Ðề-bà-đạt-đa. Ðề-bà-đạt-đa chiếm được lòng tin của hoàng tử Ajàtasattu (A-xà-thế) nên đã được lợi dưỡng vàRead More →