Home TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA HAI VỊ THƯỢNG THỦ THINH VĂN TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA & TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA (Trưởng lão Xá-lợi-phất & Trưởng lão Mục-kiền-liên) Trong thời kỳ giáo pháp này, hai vị Đại trưởng lão Sāriputta và Moggallāna là hai vị Tối thắng Thinh văn của Đức Phật. Họ đãRead More →

Home 78. CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLÌSA (Tiền thân Illìsa). Cả hai què và còm…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị triệu phú keo kiệt. Không xa Vương Xá bao nhiêu, có một thị trấn tên là Sakkhara. Tại đó,Read More →

Home 73.CHUYỆN ÐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiền thân Saccankira) Như vậy, họ nói thật… Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng Tỷ-kheo đang ngồi trong Pháp đường nói về sự độc ác của Ðề-bà-đạt-đa: – Này các HiềnRead More →

Home 37. CHUYỆN CON CHIM TRĨ (Tiền thân Tittira) Ai kính bậc lớn tuổi … , Câu chuyện này, khi đi đến Xá-vệ, bậc Ðạo Sư kể về trưởng lão Xá-lợi-phất đã bị tước đoạt trú xứ như thế nào. Khi ông Cấp-cô-độc đã làm xong ngôi tinh xá vàRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Moggallāna “Yassālayā na vijjantiAññaya akathaṃkathīAmatogadham anuppattaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Người không còn tham áiCó trí không nghi hoặcThể nhập vào bất tửTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngựRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Khổ Cảnh: Tích Chuyện Khổ Nhân   “Kāsāvakaṇṭhā bahavoPāpadhammā asaññatāPāpā papehi kammehiNirayaṃ te upapajjare”. “Nhiều người khoác cà sa,Ác hạnh không nhiếp nhục.Người ác, do ác hạnh,Phải sanh cõi Địa ngục”. Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết raRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Phẫn Nộ: Tích Moggallāna Vấn Đạo “Saccaṃ bhaṇe na kujjheyya,Dajjā appampi, yācito.Etehi tīhi ṭhānehi,Gacche devāna santike”. “Nói thật, không phẫn nộ,Của ít, thí người xin,Nhờ ba việc lành nầy,Người đến gần thiên giới”. Kệ ngôn Pháp Cú nầy Đức ThếRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Hỷ Ái: Tích Nandiya Về Trời 219. “Cirappavāsiṃ purisaṃ, Dūrato sotthimāgataṃ; Ñātimittā suhajjā ca, Abhinandanti āgataṃ”. 220. “Tatheva katapuññampi, Asmā lokā paraṃ gataṃ; Puññāni paṭigaṇhanti, Piyaṃ ñātīva āgataṃ”. “Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về, Bà con cùngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Phật Đà: Tích Quốc Sư Aggidatta   188. “Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti, Pabbatāni vanāni ca;Ārāmarukkhacetyāni,Manussā bhayatajjitā”. 189. “Netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ,Netaṃ saraṇamuttamaṃ;Netaṃ saraṇamāgamma,Sabbadukkhā pamuccati”. “Loài người sợ hoảng hốt, Tìm nhiều chỗ quy y,Hoặc rừng rậm, núi non,Hoặc vườn cây,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ngạ Quỷ Đập Đầu “Yāvadeva anatthāyaÑattaṁ bālassa jāyatiHanti bālassa sukkaṃsaṃMuddhamasa vipātayanti”. “Trí danh và tai hạiĐồng đến với kẻ dạiPhá thiện pháp để dành,Đập đầu y tan hoại”. Pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Bá Hộ Khan Nang “Yathā pi bhamaro pupphaṃ,Vaṇṇagandhaṃ aheṭhayaṃ;Paleti rasam’ādāya,Evaṃ gāme munī care”. “Ví như ong lấy mật,Không hại sắc hương hoa.Vị Sa môn hành khất,Vào làng lại trở ra”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết raRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ngạ Quỷ Mình Rắn “Na hi pāpaṃ kataṃ kammaṃ,Sajju khīraṃ’va muccati;Ḍahantaṃ bālamanveti,Bhasmācchanno’va pāvako”. “Nghiệp ác như sữa bò,Mới vắt chưa nổi dậy,Như lửa ngún dưới tro,Ngầm theo đốt kẻ quấy”. Kệ pháp cú nầy, Đức Bổn Sư thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm Đao Trượng: Tích Ngạ Quỷ Mình Trăn Atha pāpāni kammāni,Karaṃ bālo na bujjhati;Sehi kammehi dummedho,Aggidaḍḍhova tappati”. “Người ngu làm điều ác,Không ý thức việc làm,Do tự nghiệp, người ngu,Bị nung nấu như lửa”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đãRead More →

Home Phẩm Đao Trượng: Tích Trưởng Lão Mục Kiền Liên Niết Bàn 137. “Yo daṇḍena adaṇḍesu, Appaduṭṭhesu dussati;Dasannamaññataraṃ ṭhānaṃ,Khippameva nigacchati”.138. “Vedanaṃ pharusaṃ jāniṃ,Sarīrassa ca bhedanaṃ;Garukaṃ vāpi ābādhaṃ,Cittakkhepaṃ va pāpuṇe”. “Dùng trượng phạt không trượng, Làm ác người không ác,Trong mười loại khổ đau,Chịu gấp một loại khổ”.“Hoặc khổ thọ khốcRead More →

Home Trích trong ” Một cuộc đời 1 vầng nhật nguyệt” của HT Giới Đức phần Chuyện kể về cõi trời https://thuvienhoasen.org/a21247/chuyen-ke-ve-coi-troi Chuyện Kể Về Cõi Trời Tôn giả Mahā Moggallāna là người hay lên dạo chơi cung trời Ba Mươi Ba, nhất là từ hôm Đế Thích dùng mẹoRead More →

Home SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BẢY ÐỨC PHẬT CHO PHÉP ÐẠI ÐỨC MAHÀMOGGALLÀNATHU PHỤC RỒNG CHÚA NANDOPANANDA Ðức Phật cho phép Ðại đức Mahàmoggallàna vận dụng thần thông để thu phục Rồng chúa Nandopananda, là Rồng tà kiến có nhiều thần thông. (Phỏng theo Chú giải Theragàthà và Apàdàna,Read More →