Home 100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền thân Asàtarùpa) Chính đắng, không phải ngọt…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhàno gần thành Kundiya, bậc Ðạo Sư đã kể về nữ cư sĩ Suppavàsà, con gái vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đãRead More →

Home [Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Angulimāla “Pubbenivāsaṃ yo vedī Saggāpāyañ ca passati Atho jātikkhayaṃ patto Abhiññā vosito muni Sabbavositavosānaṃ Tam ahaṃ brūmi Brāhmaṇaṃ”. “Ai biết được đời trước Thấy thiên giới đạo xứ Đạt được sanh đoạn diệt Thắng tríRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Dhammadinnā “Yassa pure ca pacchā caMajjhe ca natthi kiñcanaṃAkiñcanaṃ anādānaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai quá hiện vị laiKhông một sở hữu gìKhông sỡ hữu không nắmTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana, đềRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Vị Bà La Môn Nhiều Đức Tin “Chinda sotaṃ parakkamma Kāme panuda brāhmaṇa Saṅkhārānaṃ khayaṃ Ñatvā akataññūsi brāhmaṇa”. “Hỡi nầy Bà la môn Hãy tinh tấn đoạn lòng Từ bỏ các dục lạc Biết được hành đoạnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Ái Dục: Tích Công Tử Uggasena Muñca pure muñca pacchato,Majjhe muñca bhavassa pāragu;Sabbattha vimuttamānaso.Na puna jātijaraṃ upehisi”. “Bỏ quá, hiện, vị laiĐến bờ kia cuộc đờiÝ giải thoát tất cảChớ vướng lại sanh già”. Pháp Cú nầy được Đức ĐạoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Voi: Tích Bà La Môn Lão Niên “Dhanapālako nāma kuñjaroKaṭukappabhedano dunivārayoBaddho kabalaṃ na bhuñjatiSumarati nāgavanassa kuñjaro”. “Con voi tên Tài Hộ,Phát dục, khó điều phục,Trói buộc, không ăn uống.Voi nhớ đến rừng voi”. Khi Bậc Đạo Sư lưu trú ở Jetavana,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Voi: Chuyện Bậc Đạo Sư 320. “Ahaṃ nāgo’va saṅgāme Cāpāto patitaṃ saraṃAtivākyaṃ titikkhissam.Dussīlo hi bahujjano”.321. “Dantaṃ nayanti samitiṃDantaṃ rājābhirūhatiDanto seṭṭho manussesuYo tivākyaṃ ti tikkhati”. “Ta như voi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi,Chịu đựng mọi phỉ báng.Ác giới rất nhiềuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tạp Lục: Tích Nàng Cūḷasubhaddā “Dūre santo pakāsenti. Himavanto va pabbato; Asantettha na dissanti, Rattiṃ khittā yathā sarā”. “Người lành đầu ở xa Sáng tỏ như núi tuyết, Người ác dầu ở gần Như tên bắn đêm đen”. Pháp CúRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tạp Lục: Tích Con Trai Ông Dāruskaṭika   296. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā GotamasāvakāYesaṃ divā ca ratto caNiccaṃ budhagatāsati”.297. “Suppabuddhaṃ pabujjhantiSadā GotamasāvakāYesaṃ divā ca ratto caNiccaṃ dhammagatāsati”. “Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giácVô luận ngày hay đêm,Thường tưởngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Cấu Uế: Tích Trưởng Giả Meṇḍaka “Sudassaṃ vijjaṃ aññesaṃ Attano pana duddasaṃ Paresaṃ hi so vajjāni Opuṇāti yathā bhusaṃ Attano pana chādeti Kalim’va kitavā saṭho”. “Thấy lỗi người thì dễ, Thấy lỗi mình mới khó, Lỗi người ta phanh tìm, NhưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Cấu Uế: Tích Năm Cận Sự Nam Thính Pháp    “Natthi rāgasamo aggiNatthi dosasamo gahoNatthi mohasamaṃ jālaṃNatthi taṇhāsamā nadi”. “Không lửa nào bằng tham!Không chấp nào bằng sân!Không lưới nào bằng si!Không sông nào bằng ái!”. Pháp Cú nầy đượcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Cấu Uế: Tích Năm Cận Sự Nam (Với Năm Giới)   246. “Yo pāṇaṃ atitetiMusāvādañ ca bhāsatiLoke adinaṃ ādiyatiParadārañ ca gacchati”. “Ai sống hại sinh linh,Nói láo trong đời nầy,Lấy của người không choQua lại với vợ người”. 247. “SurāmerayapānañRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Cấu Uế: Tích Con Trai Ông Hàng Bò   235. “Paṇḍupalāsova dānisi, Yamapurisāpi ca te upaṭṭhitā.Uyyogamukhe ca tiṭṭhasi,Pātheyyampi ca te na vijjati”.236. “So karohi dīpamattano,Khippaṃ vāyama paṇḍito bhava;Niddhantamalo anaṅgaṇo,Dibbaṃ ariyabhūmiṃ upehisi” “Ngươi nay giống lá héo, Diêm sứ đang chờRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Phẫn Nộ: Tích Tỳ Nữ Puṇṇa “Sadā jāgaramānānaṃ, Ahorattānusikkhinaṃ; Nibbānaṃ adhimuttānaṃ, Atthaṃ gacchanti āsavā”. “Những người thường giác tỉnh, Ngày đêm siêng tu học, Chuyên tâm hướng Niết bàn, Mọi lậu hoặc được tiêu”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế TônRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Phẫn Nộ: Tích Thích Nữ Rohinī   “Kodhaṃ jahe vippajaheyyaMānaṃ, saṃyojanaṃSabbamatikkameyya;Taṃ nāmarūpasmimasajjamānaṃ,Akiñcanaṃ nānupatanti dukkhā”. “Bỏ phẫn nộ, ly mạn,Vượt qua mọi kiết sử,Không chấp trước danh sắc.Khổ không theo vô sản”. Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Hỷ Ái: Tích Nandiya Về Trời 219. “Cirappavāsiṃ purisaṃ, Dūrato sotthimāgataṃ; Ñātimittā suhajjā ca, Abhinandanti āgataṃ”. 220. “Tatheva katapuññampi, Asmā lokā paraṃ gataṃ; Puññāni paṭigaṇhanti, Piyaṃ ñātīva āgataṃ”. “Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về, Bà con cùngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Hỷ Ái: Tích Công Tử Anittāgandha “Kāmato jāyatī soko, Kāmato jāyatī bhayaṃ; Kāmato vippamuttassa, Natthi soko kuto bhayaṃ”. “Dục ái sinh sầu ưu, Dục ái sinh sợ hãi, Ai thoát khỏi dục ái, Không sầu, đâu sợ hãi?”. Pháp cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm An Lạc: Tích Ông Thiện Nam Được Ăn Cơm Phật “Jighacchāparamā rogā,Saṅkhāraparamā, dukhā.Etaṃ ñatvā yathābhūtaṃ,Nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ”. “Đói ăn, bệnh tối thượng,Các hành, khổ tối thượng,Hiểu như thực là vậy,Niết bàn, lạc tối thượng”. Pháp Cú nầy, Đức Bổn SưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm An Lạc: Tích Một Thiếu Nữ Gia Giáo   “Natthi rāgasamo aggi,Natthi dosasamo kali;Natthi khandhasamā, dukkhā,Natthi santiparaṃ sukhaṃ”. “Lửa nào sánh lửa tham?Ác nào bằng sân hận?Khổ nào sánh khổ uẩn,Lạc nào bằng tịnh lạc”. Pháp Cú nầy, Đức BổnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Phật Đà: Con Gái Ma Vương 179. “Yassa jitaṃ nāvajīyati, Jitaṃ yassa, no yāti koci loke.Taṃ buddhamanantagocaraṃ,Apadaṃ kena padena nessatha”. “Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời,Không dấu tích chiến thắng,Phật giới rộng mênh mông,Ai dùng chân theo dõiBậcRead More →

Home I. Giới thiệu chung Là 1 vị hoàng tử con vua  Bimbisàra (Bình-sa) và mẹ là Abhayamātā. II. Trưởng lão tăng kệ – Tiểu bộ kinh Nikaya (XXVI) Abhaya (Thera. 5) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con vua Bimbisàra (Bình-sa). Giáo chủ Nàtaputta dạy ngàiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Tự Ngã: Tích Thiện Nam Má Ha Ka Lá Attanā hi kataṃ pāpaṃ,Atrajaṃ(1) attasambhavaṃ ;Abhimatthati dummedhaṃ,Vajiraṃva’mhayaṃ maṇiṃ”. “Điều ác tự mình làm,Tự mình sanh, mình tạo,Nghiền nát kẻ ngu si,Như kim cương, ngọc báu”. Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Tự Ngã: Tích Thiện Nam Tiểu Ka Lá “Attanā va kataṃ pāpaṃ,Attanā saṃkilissati;Attanā akataṃ pāpaṃ,Attanā va visujjhati;Suddhi asuddhi paccattaṃ,Nāñño aññaṃ visodhaye”. “Tự mình, điều ác làm,Tự mình làm nhiễm ô.Tự mình ác không làm,Tự mình làm thanh tịnh.Tịnh, không tịnh tự mình,KhôngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Bá Hộ Khan Nang “Yathā pi bhamaro pupphaṃ,Vaṇṇagandhaṃ aheṭhayaṃ;Paleti rasam’ādāya,Evaṃ gāme munī care”. “Ví như ong lấy mật,Không hại sắc hương hoa.Vị Sa môn hành khất,Vào làng lại trở ra”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết raRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Ông Oán Trách Thí “Yathā saṅkāradhānasmiṃUjjhitasmiṃ mahāpathePadumaṃ tattha jāyethaSucigandhaṃ manoramaṃ”. “Evaṃ saṅkārabhūtesuAndhabhūte puthujjaneAtirocati paññāyaSammāsambuddhasāvako”. “Như từ đống rác đen,Vứt trên bờ đại lộ,Mọc lên một đóa sen,Sạch thơm ai cũng mộ”. “Từ chúng sanh như rác,Phàm tục và nguRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Trai Nghèo Có Vợ Đẹp “Dīghā jāgarato ratti,Dīghaṃ santassa yojanaṃ;Dīgho bālānaṃ saṃsāro,Saddhammaṃ avijānataṃ”. “Đêm dài đối kẻ thức,Dặm dài đối kẻ nhọc,Đường sanh tử rất dài,Đối kẻ dốt Chánh pháp”. Kệ Pháp Cú này Đức Bổ Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Người Hàng Hoa Hảo Ý “Tañca kammaṃ kataṃ sādhu,Yaṃ katvā nānutappati;Yassa patīto sumano,Vipākaṃ paṭisevatīti”. “Nghiệp nào là nghiệp lành,Làm xong chẳng hối quá,Tâm thỏa thích hân hoan,Thọ hưởng ngay thiện quả”. Kệ Pháp Cú nầy,Đức Bổn Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Thợ Săn Kê Hữu “Pāṇimhi ce vaṇo nāssa,Hareyya pāṇinā visaṃ;Nābbaṇaṃ visamanveti,Natthi pāpaṃ akubbato”. “Bàn tay không thương tích,Có thể cầm thuốc độc,Không thương tích, tránh độc,Không làm, không có ác”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bốn Sư đã thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Phú Thương Tránh Hiểm Lộ “Vāṇijova bhayaṃ maggaṃ,Appasattho mahaddhano;Visaṃ jīvitukāmova,Pāpāni parivajjaye”. “Ít bạn đường, nhiều tiền,Người buôn tránh đường hiểm,Muốn sống, tránh thuốc độc,Hãy tránh ác như vậy”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi NgàiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngàn: Tích Đao Phủ Thủ Nanh Đồng “Sahassamapi ce vācā,Anatthapadasañhitā(1),Ekaṃ atthapadaṃ seyyo,Yaṃ sutvā upasammati”. “Dầu nói ngàn ngàn lờiNhưng không gì lợi íchTốt hơn một câu nghĩaNghe xong, được tịnh lạc”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khiRead More →