Home 100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền thân Asàtarùpa) Chính đắng, không phải ngọt…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhàno gần thành Kundiya, bậc Ðạo Sư đã kể về nữ cư sĩ Suppavàsà, con gái vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đãRead More →

Home 96. CHUYỆN BÁT DẦU (Tiền thân Telapatta) Như người mang bát dầu…, Câu chuyện này, khi ở tại một rừng cây gần thị trấn Desaka nước Sumedha, bậc Ðạo Sư đã kể về Kinh Janapada-Kalyani. Tại đấy, Thế Tôn nói: – Này các Tỷ-kheo, ví như một đại chúngRead More →

Home 68. CHUYỆN THÀNH SAKETA (Tiền thân Saketa) Ý an trú vào ai…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng Anjana, gần Saketa, bậc Ðạo Sư đã kể về một Bà-la-môn. Truyền thuyết nói rằng, trong khi Thế Tôn với chúng Tỷ-kheo vây quanh đang đi vào Saketa, một Bà-la-môn lớn tuổi ởRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Phẫn Nộ: Tích Chư Tăng Vấn Đạo   “Ahiṃsakā ye munayo,Niccaṃ kāyena saṃvutā.Te yanti accutaṃ ṭhānaṃ,Yattha gantvā na socare”. “Bậc hiền không hại ai,Thân thường được chế ngựĐạt được cảnh bất tử,Đến đây, không ưu sầu”. Pháp Cú nầy đượcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm An Lạc: Ma Vương Trêu Phật   “Susukhaṃ vata jīvāma,Yesaṃ no natthi kiñcanaṃ;Pītibhakkhā bhavissāma,Devā ābhassarā yathā”. “Vui thay chúng ta sống,Không gì, gọi của ta.Ta sẽ hưởng hỷ lạc,Như Chư Thiên Quang Âm”. Pháp Cú nầy được Đức Bổn SưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão Ma Ha Ca Chiên Diên “Yass’indriyāni samathaṅgatāni,Assā yathā sārathinā sudantā;Pahīnamānassa anāsavassa,Devā’pi tassa pihayanti tādino”. “Ai nhiếp phục các căn,Như đánh xe điều ngự,Mạn trừ, Lậu hoặc dứt,Người vậy, Chư Thiên mến”. Kệ Pháp Cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Đao Trượng: Tích Bát Quan Trai Của Phụ Nữ “Yathā daṇḍena gopālo,Gāvo pājeti gocaraṃ;Evaṃ jarā ca maccu(1) ca,Āyuṃ pājenti pāṇinaṃ”. “Với gậy người chăn bò,Lùa bò ra bãi cỏ,Cũng vậy, già và chết,Lùa người đến mạng chung”. Kệ Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Tự Ngã: Tích Bồ Đề Vương Tử “Attānañce piyaṃ jaññā,Rakkheyya naṃ surakkhitaṃ,Tiṇṇam aññataraṃ yāmaṃ,Paṭijaggeyya paṇḍito”. “Nếu biết yêu tự ngã,Phải khéo bảo vệ mình,Người trí trong ba canh,Phải luôn luôn tỉnh thức”. Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết, khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Tâm: Tích Trưởng Lão Mê Kỳ Dạ “Phandanaṃ capalaṃ cittaṃ,Durakkhaṃ dunnivārayaṃ;Ujuṃ karoti medhāvī,Usukāro’va tejanaṃ”.“Vārijo’va thale khitto,Okamokata ubbhato;Pariphandati’daṃ cittaṃ,Māradheyyaṃ pahātaveti”. “Tâm xao động không yêu,Khó giữ, khó kiểm định.Người trí điều tâm chỉnh,Như thợ khéo uốn tên”. “Như thủy tộc bị vớt,BỏRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm An Lạc: Ma Vương Trêu Phật “Susukhaṃ vata jīvāma,Yesaṃ no natthi kiñcanaṃ;Pītibhakkhā bhavissāma,Devā ābhassarā yathā”. “Vui thay chúng ta sống,Không gì, gọi của ta.Ta sẽ hưởng hỷ lạc,Như Chư Thiên Quang Âm”. Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết raRead More →

Home Tích Tiểu Hắc Và Đại Hắc “Subhānupassiṃ viharantaṃ,Indriyesu asaṃvutaṃ;Bhojanamhi amattaññuṃ,Kusītaṃ hīnavīriyaṃ;Taṃ ve pasahati māro,Vāto rukkhaṃ’va dubbalaṃ”. “Ai sống theo thị dục,Các căn chẳng thu thúc,Ăn uống vô độ điều,Biếng lười không tận lực,Ma thắng người ấy như,Gió đè cây yếu sức”. “Asubhānupassiṃ viharantaṃ,Indriyesu susaṃvutaṃ;Bhojanamhi ca mattaññuṃ,Saddhaṃ āraddhavīriyaṃ;Taṃ ve nappasahatiRead More →

Home Vì tìm tài liệu hơi khó nên trích video và tóm tắt qua.. Bản thân ngài Kiều Trần Như cũng từng là thầy sau đó là bạn đồng tu , và cuối cùng trở thành đệ tử của Đức Phật I. Phần nội dung giới thiệu http://daibaothapmandalataythien.org/nhung-tran-tro-cua-thai-tu-tat-dat-da-khi-dat-den-canh-gioi-thien-cao-nhat-cua-dao-si-du-gia Thời bấyRead More →

Home  Tháng Năm 17, 2020Dhamma Nanda898 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT ÐỨC BỒ TÁT HÀNH KHỔ HẠNH (DUKKARACARIYĀ) Từ giã vị Ðạo sư Udaka Rāmaputta, Ðức Bồ Tát đi đến khu rừng Uruvela gần con sông Neranjarā, nơi đây có nhóm năm Tỳ khưu, Ngài Kondanna trưởng nhóm cùngRead More →

Home I. 1 đoạn câu chuyện liên qua Copy từ https://theravada.vn/ …     Cúng dường Vật Thực Đầu Tiên Lên Đức-Phật Sau khi Đức-Phật Gotama an hưởng pháp vị an-lạc giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ gồm có 49 ngày đêm xong, Đức-Thế-Tôn ngự đến ngồi dưới mộtRead More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda951 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Câu chuyện về Bà la môn hiền triết Brahmāyu – KINH BRAHMĀYU Như vầy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn vân du đến Videha, cùng với đại chúng Tỳ khưu khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ,Read More →

Home Ông Bà Visàkha Ông Bà Visàkha Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Tỳ-kheo ni Dhammadinnà. Khi Tỳ-kheo ni Dhammadinnà chưa xuất gia, chồng bà tên Visàkha là một Phật tử thuần thành. Một hôm, nghe Phật giảng phápRead More →

Home Đức Phật Thu Phục 3 Anh Em Nhà Kassapa  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda1339 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT ĐỨC PHẬT THU PHỤC 3 ANH EM NHÀ KASSAPA Nơi đây có ba anh em tu khổ hạnh, thờ thần Lửa. Người anh cả là Uruvela Kassapa có 500Read More →

Nội Dung Chính [Hiện] CHUYỆN VỀ ĐỨC VUA PUKKUSĀTI Vua Bimbisāra và vua Pukkusāti là bạn với nhau nhưng chưa hề biết mặt nhau, hai vị vua kết bạn với nhau thông qua đoàn thương buôn. Có đoàn thương buôn đi từ kinh thành Takkasilā của xứ Gandhāra đến thành RājagahaRead More →