Home Chuyện về Bandhula trong chuỗi chuyện liên quan đến Tỳ Lưu Ly đoạt ngôi . Bandhula lập rất nhiều chiến công , do 1 số ác báo ông bị vua Pasenadi xử oan. Vua Pasenadi sau hồi hận và để chuộc lỗi đã cho người cháu viên đại thầnRead More →

I. Phần thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Bhaddā Kaccānā Elder Nun Bhaddā Kaccānā’s Storyat Wat Pho, Bangkok This is the story of the nun Bhaddā Kaccānā, also known as Rāhulamātā, Bimbā, Yasodharā, Gopī and other names, who had previously been Siddhattha’s wife. TheRead More →

Home II. Phần thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Sigālakamātā Elder Nun Sigālakamātā’s Story  at Wat Pho, Bangkok  The last of these stories concerns Sigālakamātā, who heard the Buddha Padumuttara  praise the virtue of having faith in the Buddha, Dhamma and Saṅgha, saw him appoint a nunRead More →

Home I. Thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Soṇā Elder Nun Soṇā’s Storyat Wat Pho, Bangkok This is one of the most touching stories of the collection. Soṇā, also known as Many-Children Soṇā, after raising ten children, seeing them all married off, and distributingRead More →

Home I. Thông tin chung Bà là con gái của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma ha Ba Xà Ba Đề ( dì của Phật) . Là em gái của Nan Đà II. Thông tin tiếng Anh từ ancient-buddhist-texts.net https://www.ancient-buddhist-texts.net/English-Texts/Foremost-Elder-Nuns/06-Nanda.htm Introduction to the Story about the Elder Nun NandāRead More →

Home III. NHỮNG TIỀN KIẾP CỦA KASSAPA (CA DIẾP) VÀ CỦA BHADDÀ KÀPILÀNÌ (MỸ HẠNH) Vào thời đức Phật quá khứ tên là Vipassì, tiền thân Ca Diếp (Kassapa) và Mỹ Hạnh (Bhaddà) đã sinh làm đôi vợ chồng Bà-la-môn vô cùng nghèo khổ. Họ khốn khổ đến độ màRead More →

Home Nội dung được Tâm Học tham khảo link bên dưới , tuy nhiên do bài viết nói về tỳ kheo ni BHADDÀ KÀPILÀNÌ (MỸ HẠNH) – mà tích của bà lại liên quan đến ngài Đại Ca Diếp. Bạn có thể tìm thấy trong các phim hoạt hình thờiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Dhammadinnā “Yassa pure ca pacchā caMajjhe ca natthi kiñcanaṃAkiñcanaṃ anādānaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai quá hiện vị laiKhông một sở hữu gìKhông sỡ hữu không nắmTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana, đềRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Khemā “Gambhīrapaññaṃ medhāviṃMaggāmaggassa kovidaṃUttamattham anuppattaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Người trí tuệ sâu xaKhéo biết đạo phi đạoChứng đạt đích vô thượngTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn ngự tại Gijjhakūṭā, đề cập đến Trưởng lãoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Uppalavaṇṇā “Vāri pokkharapatte va, Āraggeriva sāsapo, Yo na limpati kāmesu, Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Như nước trên lá sen, Như hột cải đầu kim, Người không nhiễm ái dục, Ta gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầyRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Nàng Kisāgotamī “Paṃsukūladharaṃ jantuṃKisaṃ dhamanisanthataṃEkaṃ vanasmiṃJhāyantaṃ tamahaṃBrūmi brāhmaṇaṃ”. “Người mặc áo đống rácGầy ốm lộ mạch gânĐộc thân thiền trong rừngTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn trú tại núi Gijjhakūṭa, đề cập đếnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Mahā Pajāpatigotamī   “Yassa kāyena vacayaManasā natthi dukkataṃSaṃvutaṃ tīhi ṭhānehiTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Với người thân miệng ýKhông làm các ác hạnhBa nghiệp được phòng hộTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Đạo SưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Tỳ Khưu: Tích Nhiều Vị Tỳ Khưu 368. “Mettāvihārīyo bhikkhu, Pasanno buddhasāsane;Adhigacche padaṃ santaṃ,Saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ”.369. “Siñca bhikkhu imaṃ nāvaṃ,Sittā te lahumessati;Chetvā rāgañca dosañca,Tato nibbānamehisi”. “Tỳ kheo trú Từ Bi, Tín thành giáo Pháp Phật,Chứng cảnh giới tịch tịnh.Các hạnh anRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Ái Dục: Tích Hoàng Hậu Khemā “Ye rāgarattānupatanti sotaṃSayaṃ kataṃ makkaṭako’va jālaṃEtaṃ pi chetvāna vajanti dhīrāAnapakkhino sabbadukkhaṃ pahāya”. “Người đắm say ái dụcTự lao mình xuống dòngNhư nhện sa lưới dệtNgười trí cắt đứt nó”. Pháp Cú nầy được ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Chánh Đạo: Tích Nàng Patācāra   288. “Na santi puttā tāṇāya Na pitā na’pi bandhavāAntakenādhipannassaNatthi ñātisu tāṇatā”.289. “Etaṃ atthavasaṃ ñatvāPaṇḍito sīlasaṃvutoNibbānagamanaṃ maggaṃKhippaṃ’eva visodhaye”. “Một khi tử thần đến Không có con che chởKhông cha không bà conKhông thân thích che chở”.“BiếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Chánh Đạo: Tích Nàng Kisā Gotamī “Taṃ puttapasusammattaṃByāsattamanasaṃ naraṃSuttaṃ gāmaṃ mahogho’vaMaccu ācāya gacchati”. “Tâm nầy bị đắm sayCon cái và súc vậtBị tử thần bắt điNhư nước trôi làng ngủ”. Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngựRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Phẫn Nộ: Tích Tín Nữ Uttarā “Akkodhena jine kodhaṃ Asādhuṃ sādhunā jine Jine kadariyaṃ dānena Saccena alikavādinaṃ”. “Từ bi thắng sân hận. Hiền thiện thắng hung tàn. Bố thí thắng xan tham. Chân thật thắng hư ngụy”. Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Tự Ngã: Tích Mẹ Của Trưởng Lão Ca Diếp Đồng Tử “Attā hi attano nātho,Ko hi nātho paro siyā;Attanā hi sudantena,Nāthaṃ labhati dullabhaṃ”. “Tự mình y chỉ mình,Nào có y chỉ khác,Nhờ khéo điều phục mình,Được y chỉ khó được”. KệRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Nữ Thánh Uppalavaṇṇā “Madhu’vā maññatī bālo,Yāva pāpaṃ na paccati;Yadā ca paccatī pāpaṃ,Attha dukkhaṃ nigacchatīti”. “Người ngu tưởng mật ngọt,Khi ác quả chưa muồi,Đến chừng quả thuần thục,Phải chịu khổ không thôi”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn SưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngàn: Tích Nàng Kiều Đàm Ốm Đắc A La Hán “Yo ca vassasataṃ jīve,Apassaṃ amataṃ padaṃ;Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo,Passato amataṃ padanti”. Ai sống một trăm năm,Không thấy Câu Bất tử,Tốt hơn sống một ngày,Thấy được Câu Bất tử”. Kệ Pháp Cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Lão: Tích Tỳ Kheo Ni Sắc Nan Đà “Aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ,Maṃsalohitalepanaṃ;Yattha jarā ca maccu ca,Māno makkho ca ohito”. “Thành này làm bằng xương.Quét tô bằng thịt máu,Ở đây già và chết,Mạn, lừa đảo chất chứa”. Kệ Pháp Cú này, Đức BổnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Lão: Tích Trưởng Lão Ni Út Tá Ra Bị Té “Parijiṇṇamidaṃ rūpaṃ,Roganiddhaṃ pabhaṅguraṃ,Bhijjati pūti sandeho,Maraṇantaṃ hi jīvitaṃ”. “Sắc này bị suy già,Ổ tật bệnh, mong manh,Nhóm bất tịnh, đổ vỡ,Chết chấm dứt mạng sống”. Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn SưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Lão: Tích Nàng Xí Rí Ma “Passa cittakataṃ bimbaṃ,Arukāyaṃ samussitaṃ;Āturaṃ bahusaṅkappaṃ,Yassa natthi dhuvaṃ ṭhiti”. “Hãy xem bong bóng đẹp,Chỗ chất chứa vết thương,Bệnh hoạn nhiều suy tư,Thật không gì trường cửu”. Kệ Pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khiRead More →

Home Ông Bà Visàkha Ông Bà Visàkha Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Tỳ-kheo ni Dhammadinnà. Khi Tỳ-kheo ni Dhammadinnà chưa xuất gia, chồng bà tên Visàkha là một Phật tử thuần thành. Một hôm, nghe Phật giảng phápRead More →

Home Patacara Người Phụ Nữ Mất Hết Người Thân (The woman, who lost everyone in the world and became mad with grief, listening to the Buddha’s discourse. She was renamed as, “Paṭācārā”, “the one covered with a shawl”). Image Source: Painting from the gallery of Global Vipassana Pagoda She was bornRead More →

Kỹ nữ Ambapālī đã được đức Phật hóa độ như thế nào? Sớm hôm ấy, vào nửa cuối canh ba, lúc sao mai vừa mọc, đức Phật đưa mắt thuần tịnh siêu nhân lướt nhìn khắp khoảng không gian ước chừng năm mươi do-tuần, xem thử ai có căn duyên với giáo pháp. Đức Phật thấy có một người. Và nếu hóa độ đượcRead More →

Home Vị đệ tử Trí tuệ đệ nhất của Đức Phật với tín tâm cúng dường thanh tịnh trong nhiều kiếp Khi Đức Phật còn tại thế, Khemā được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc tại Sagala. Da nàng có màu vàng tự nhiên. Nàng đẹp một cáchRead More →

Home Đức Phật nói về phụ nữ: Ai ngờ Ngài hiểu nữ giới tới chân tơ kẽ tóc (Lichngaytot.com) Qua những gì Đức Phật nói về phụ nữ với các Tỳ Kheo của mình có thể thấy sự thấu hiểu vô cùng của Ngài và đi kèm theo đó, Ngài khôngRead More →