Home 113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla) Ngươi tin chó rừng say…, Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo sư đã kể về Ðề-bà đạt đa. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bàn đến những việc làm tổn đức của Ðề-bà-đạt-đa.Read More →

Home 72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ÐỨC HẠNH (Tiền thân Sìlavanàga) Con người không biết ơn…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về Ðề-bà-đạt-đa. Các Tỷ-kheo, ngồi tại Pháp đường, và nói chuyện: – Thưa các Hiền giả, Ðề-bà-đạt-đa vô ơn, không biết nhữngRead More →

Home 58. CHUYỆN BA PHÁP (Tiền thân Tayodhammà) Ai đầy đủ ba pháp…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về âm mưu ám hại. * Thuở xưa, khi vua Brahnadatta trị vì ở Ba-la-nại, Ðề-bà-đạt-đa sanh ra làm con khỉ, ở gần dãy Hy-mã-lạpRead More →

Home 57. CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiền thân Vànarinda) Ai đủ bốn pháp này…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về âm mưu của Ðề-bà-đạt-đa muốn ám hại Ngài. Lúc bây giờ, khi nghe Ðề-bà-đạt-đa âm mưu ám hại, bậc Ðạo Sư liền nóiRead More →

Home 51. CHUYỆN VUA ÐẠI GIỚI ÐỨC (Tiền thân Mahàsìlavà) Người luôn luôn hy vọng…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Bậc Ðạo Sư hỏi Tỷ-kheo ấy: – Có thật chăng, này Tỷ-kheo ông thối thấtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tỳ Khưu: Tích Hai Vị Tỳ Khưu Nghịch Gặp Nhau  365. “Salābhaṃ nātimaññeyya, Nāññesaṃ pihayaṃ care;Aññesaṃ pihayaṃ bhikkhu,Samādhiṃ nādhigacchati”.366. “Applābhopi ce bhikkhu,Salābhaṃ nātimaññati;Taṃ ve devā pasaṃsanti,Suddhājīviṃ atanditaṃ. “Không khinh điều mình được, Không ganh người khác được,Tỷ kheo ganh tỵRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Tự Ngã: Tích Mẹ Của Trưởng Lão Ca Diếp Đồng Tử “Attā hi attano nātho,Ko hi nātho paro siyā;Attanā hi sudantena,Nāthaṃ labhati dullabhaṃ”. “Tự mình y chỉ mình,Nào có y chỉ khác,Nhờ khéo điều phục mình,Được y chỉ khó được”. KệRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Tự Ngã: Tích Cố Ý Chia Rẽ Tăng Sukarāni asādhūni,Attano ahitāni ca;Yaṃ ve hitañca sādhuñca,Taṃ ve paramadukkaraṃ”. “Dễ làm các điều ác,Dễ làm tự hại mình,Còn việc lành, việc tốt,Thật tối thượng khó làm”. Kệ Pháp Cú này được Đức BổnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Song Đối: Tích Devadatta Được Y Quý “Anikkasāvo kāsāvaṃ,Yo vatthaṃ paridahessati;Apeto damasaccena,Na so kāsāvam arahati”. “Yo ca vantakāsāv’assa,Sīlesu susamāhito;Upeto damasaccena,Sa ve kāsāvam arahati”. “Ai muốn đắp huỳnh y,Phiền trược chưa đoạn ly.Không chơn thật tự chủ,Y, người chẳng thích nghi”. “AiRead More →

Home PHẦN PHỤ LỤC QUẢ CỦA NGHIỆP (KAMMAPHALA) -ooOoo- Nghiệp có hai loại: thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì cho quả tốt: thân an lạc, tâm an lạc, bất thiện nghiệp thì cho quả xấu: khổ thân, khổ tâm. Ðối với Ðức Bồ Tát Siddhattha đã tạoRead More →

Home Tỳ Khưu Devadatta Cố Giết Ðức Phật  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda1317 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Tỳ Khưu Devadatta Cố Giết Đức Phật Sau lần âm mưu ra lệnh cho các xạ thủ giết chết Ðức Phật không thành, Tỳ khưu Devadatta rất căm tức muốn tựRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 20. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền thân Nalakapàna) Thấy dấu chân đi xuống…, Trong khi du hành ở Kosala, đi đến làng Nalakàpàna, sống ở rừng Ketaka, gần hồ Nalakapàna, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện này về cọng lau. Lúc bấy giờRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 12. CHUYỆN CON NAI CÂY ÐA (Tiền thân Nigrodhamiga) Sống với Nigrodha…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về mẹ của Trưởng lão Cumarakassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp). Tục truyền rằng thuở còn là con gái một triệuRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 11. CHUYỆN CON NAI ÐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana) Con người có giới hạnh…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật kể về Ðề-bà-đạt-đa. Câu chuyện về Ðề-bà-đạt-đa sẽ được kể cho đến khi làm tướngRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija) Nếu đây ông thối thất… Thế Tôn thuyết pháp thoại này khi ở Xá-vệ, cũng liên hệ đến một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn. Khi vị ấy được các Tỷ-kheo đưa đến bậc Ðạo Sư, trong trường hợp giốngRead More →

ht-nhu-dien-khoa-tu-3-phat-giao-hoi-nhap-2021

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka) Có những người nói lên… Ðức Thế Tôn, khi ở Tinh xá Kỳ Viên, gần Xá-vệ, đã thuyết pháp thoại này. Vì ai, pháp thoại này được đề cập? Vì năm trăm người bạn của vị triệu phúRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga) Con nai biết rõ được…,Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Một thời, tại Pháp đường, các Tỷ-kheo ngồi tụ họp, nói lời chỉ tríchRead More →