95. CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana) Các hành là vô thường…, Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niết-bàn vô dư y, bậc Ðạo Sư đã kể về lời nói của Trưởng lão Ànanda: – Thế Tôn chớ nhập Niết-bàn tại thành phố nhỏ tồi tànRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Ma Vương 351. “Niṭṭhaṅgato asantāsī Vītataṇho anaṅgaṇoAcchiddi bhavasallāniAntimo’yaṃ samussayo”.352. “Vītataṇho anālānoNiruttipadakovidoAkkharānaṃ sannipātaṃJaññā pubbaparāni caSa ve antimasārīroMahāpaññomahāpuriso’ti vuccati”. “Ai đến đích không sợ Lìa ái không nhiễm ôNhổ mũi tên sanh tửThân nầy thân cuối cùng”.“Ái lìaRead More →

Home HOÀNG TỬ RĀHULA XUẤT GIA Hoàng tử Rāhula hạ sinh nhằm ngày rằm tháng 6, ngay đêm Ðức Bồ Tát Siddhattha trốn đi xuất gia năm 29 tuổi. Ðức Bồ Tát nghe tin báo hoàng hậu Yasodhara vừa mới hạ sinh Hoàng tử, tình thương con phát sanh, trướcRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiền thân Tipallatthamiga) Nai với ba cử chỉ…, Câu chuyện này, khi ở tại tinh xá Badarika ở Kosambi, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Ràhula (La-hầu-la) ham học các học giới.Read More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 11. CHUYỆN CON NAI ÐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana) Con người có giới hạnh…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật kể về Ðề-bà-đạt-đa. Câu chuyện về Ðề-bà-đạt-đa sẽ được kể cho đến khi làm tướngRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 9. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền thân Makhàdeva) Những tóc bạc đầu ta…, Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về sự kiện xuất gia lớn đã được kể trong tập Nidana-kahthà. Khi ấy, các Tỷ-kheo đang ngồi tán thán sự ra đi của đấngRead More →