95. CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana) Các hành là vô thường…, Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niết-bàn vô dư y, bậc Ðạo Sư đã kể về lời nói của Trưởng lão Ànanda: – Thế Tôn chớ nhập Niết-bàn tại thành phố nhỏ tồi tànRead More →

Home 55. CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ (Tiền thân Pãncàyudha) Người với tâm ly tham…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Thế Tôn cho gọi Tỷ-kheo ấy và hỏi: – Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông thốiRead More →

Home   ]Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Angulimāla “Usabhaṃ pavaraṃ viraṃMahesiṃ vijitāvinaṃAnejaṃ nhātakaṃ buddhaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Bậc trâu chúa thù thắngBậc anh hùng đại sĩBậc chiến thắng không nhiễmBậc tẩy sạch giác ngộTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy Đức Thế TônRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Jotika “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgaro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tạiRead More →