Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Jotika “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgaro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tạiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm An Lạc: Tích Đức Vua Kosala Bại Trận   “Jayaṃ veraṃ pasavati,Dukkhaṃ seti parājito;Upasanto sukhaṃ seti,Hitvā jayaparājayaṃ”. “Chiến thắng sinh thù oán,Thất bại chịu khổ đau,Sống tịch tịnh an lạc,Bỏ sau mọi thắng bại”. Pháp Cú nầy, Đức Bổn SưRead More →