Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Ái Dục: Tích Vị Trưởng Giả Không Con “Hananti bhogā dumedhaṃNo ve pāragavesinoBhogataṇhāya dummedhoHanti añña’va atānaṃ”. “Giàu sang hại người nguKhông hại người cầu tìmĐến được bờ bên kiaKẻ ngu vì ham giàuHại mình và hại người”. Kệ Pháp CúRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Khám Đường 345. “Na taṃ daḷnaṃ bandhanam āhu dhīrā Yadāyasaṃ dārujaṃ babbajañ caSārattarattā maṇikuṇḍalesuPuttesu dāresu ca yā apekkhā”.346. “Etaṃ daḷnaṃ bandhanam āhu dhīrāOhārinaṃ sithilaṃ duppamuñcaṃEtaṃ pi chetvāna vajanti dhītāAnappekkhino kāmesukhaṃ pahāya”. “Sắt, cây, gai trói buộcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Voi: Tích Thớt Tượng Pāveraka “Appamādaratā hothaSa cittaṃ anurakkhatthaDugga uddharathattānaṃPaṃke sanno va kuñjaro”. “Hãy vui không phóng dật,Khéo phòng hộ tâm ý.Kéo mình khỏi ác đạo,Như voi bị sa lầy”. Bậc Đạo Sư khi trú tại Jetavana, đề cập đến tượngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm An Lạc: Tích Đức Vua Pasenadi Bớt Ăn “Ārogyaparamā lābhā,Santuṭṭhiparamaṃ dhanaṃ;Vissāsaparamā ñāti,Nibbānaṃ paramaṃ, sukhaṃ”. “Không bệnh, lợi tối thượng,Biết đủ, tiền tối thượng.Thành tín đối với nhau,Là bà con tối thượng,Niết bàn, lạc tối thượng”. Pháp Cú nầy, Đức BổnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm An Lạc: Tích Đức Vua Kosala Bại Trận   “Jayaṃ veraṃ pasavati,Dukkhaṃ seti parājito;Upasanto sukhaṃ seti,Hitvā jayaparājayaṃ”. “Chiến thắng sinh thù oán,Thất bại chịu khổ đau,Sống tịch tịnh an lạc,Bỏ sau mọi thắng bại”. Pháp Cú nầy, Đức Bổn SưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Phật Đà: Tích Quốc Sư Aggidatta   188. “Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti, Pabbatāni vanāni ca;Ārāmarukkhacetyāni,Manussā bhayatajjitā”. 189. “Netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ,Netaṃ saraṇamuttamaṃ;Netaṃ saraṇamāgamma,Sabbadukkhā pamuccati”. “Loài người sợ hoảng hốt, Tìm nhiều chỗ quy y,Hoặc rừng rậm, núi non,Hoặc vườn cây,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Thế Gian: Tích Đại Thí Vô Song “Na ve kadariyā devalokaṃ vajanti,Bālā have nappasaṃsanti dānaṃ;Dhīro ca dānaṃ anumodamāno,Teneva so hoti sukhī parattha”. “Keo kiết không sanh thiên,Kẻ ngu ghét bố thí,Người trí thích bố thí,Đời sau, được hưởng lạc”. Kệ ngônRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Trai Nghèo Có Vợ Đẹp “Dīghā jāgarato ratti,Dīghaṃ santassa yojanaṃ;Dīgho bālānaṃ saṃsāro,Saddhammaṃ avijānataṃ”. “Đêm dài đối kẻ thức,Dặm dài đối kẻ nhọc,Đường sanh tử rất dài,Đối kẻ dốt Chánh pháp”. Kệ Pháp Cú này Đức Bổ Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm Ác: Tích Bà La Môn Một Áo “Abhittharetha kalyāṇe,Pāpā cittaṃ nivāraye;Dandhaṃ hi karoto puññaṃ,Pāpasmiṃ ramatī mano”. “Hãy gấp làm điều lành,Ngăn tâm làm điều ác,Ai chậm làm việc lành,Ý ưa thích việc ác”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Đao Trượng: Tích Đại Thần San Tá Tí “Alaṅkato cepi samañ careyya(1),Santo danto niyato brahmacārī;Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ, “Ai sống tự trang sức,Nhưng an tịnh, nhiếp phục,Sống kiên trì, Phạm hạnh, So brāhmaṇo so samaṇo sa bhikkhu”. Không hại mọi sinh linh,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Đao Trượng: Tích Trưởng Lão Kon Đá Tha Ná 133. “Māvoca pharusaṃ kañci, “Chớ nói lời ác độc, Vuttā paṭivadeyyu taṃ;Dukkhā hi sārambhakathā,Paṭidaṇḍā phuseyyu taṃ”.134. “Sace neresi attānaṃ,Kaṃso upahato yathā;Esa pattosi nibbānaṃ,Sārambho te na vijjati”. Nói ác, bị nói lại,Khổ thay lờiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Lão: Tích Hoàng Hậu Mạt Lỵ Thăng Hà “Jīranti ve rājarathā sucittā,Atho sarīrampi jaraṃ upeti;Satañca dhammo na jaraṃ upeti,Santo have sabbhi pavedayanti”. “Xe vua đẹp cũng già,Thân này rồi sẽ già,Pháp bậc thiện, không già,Như vậy, bậc chí thiện,Nói lên choRead More →

Home ĐỨC PHẬT DẠY VUA PASENADI NƯỚC KOSALA VỀ SỰ VÔ ÍCH CỦA VIỆC TẾ LỄ, CẦU SIÊU VÀ GIẢNG VỀ LUẬT NGHIỆP .. Tiêu đề ban đầu của video khi Tâm Học down trên facebook … Bản thân Tâm Học cho rằng việc tế lễ , cầu siêu vẫnRead More →

Home Mình yêu ai nhất? Yêu nhất đời là yêu như thế nào? Nếu yêu nhất đời thật, thì dù người ta có yêu ai khác, mình cũng vẫn yêu họ. Thế mà người ta không thương mình thì mình căm ghét sân hận, vậy thương đó là vì ai?Read More →