Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Thế Gian: Tích Đại Thí Vô Song “Na ve kadariyā devalokaṃ vajanti,Bālā have nappasaṃsanti dānaṃ;Dhīro ca dānaṃ anumodamāno,Teneva so hoti sukhī parattha”. “Keo kiết không sanh thiên,Kẻ ngu ghét bố thí,Người trí thích bố thí,Đời sau, được hưởng lạc”. Kệ ngônRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Lão: Tích Hoàng Hậu Mạt Lỵ Thăng Hà “Jīranti ve rājarathā sucittā,Atho sarīrampi jaraṃ upeti;Satañca dhammo na jaraṃ upeti,Santo have sabbhi pavedayanti”. “Xe vua đẹp cũng già,Thân này rồi sẽ già,Pháp bậc thiện, không già,Như vậy, bậc chí thiện,Nói lên choRead More →

Home Mình yêu ai nhất? Yêu nhất đời là yêu như thế nào? Nếu yêu nhất đời thật, thì dù người ta có yêu ai khác, mình cũng vẫn yêu họ. Thế mà người ta không thương mình thì mình căm ghét sân hận, vậy thương đó là vì ai?Read More →