Home 66. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM (Tiền thân Mudulakkhana) Trước thời ta được Từ tâm… Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về tính tham đắm ái dục. Chuyện kể rằng một thiện gia nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, liềnRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền thân Sukhavihàri) Người không được bảo vệ…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng xoài Anupiya, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri. Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri đã xuất gia cùng với sáu vị trong hoàngRead More →