Home 66. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM (Tiền thân Mudulakkhana) Trước thời ta được Từ tâm… Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về tính tham đắm ái dục. Chuyện kể rằng một thiện gia nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, liềnRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiền thân Tipallatthamiga) Nai với ba cử chỉ…, Câu chuyện này, khi ở tại tinh xá Badarika ở Kosambi, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Ràhula (La-hầu-la) ham học các học giới.Read More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 15. CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền thân Kharàdiya) Khi con nai có tám móng…, Câu chuyện này, Khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Theo truyền thuyết, vị Tỷ-kheo khó bảo không chấp nhận lờiRead More →

Home PHẨM KURUNGA – Tiểu bộ kinh Theravada 29. CHUYỆN CON BÒ ÐEN (Tiền thân Kanha)Với gánh nặng phải mang …,Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về thần thông song hành. Câu chuyện này và câu chuyên từ thiên giới xuống sẽ đượcRead More →