PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH THIỀN CHỈ Sakyong Mipham Rinpoche | Nguyễn Văn Nghệ dịch Trong Thiền Chỉ, chúng  ta đang  cố gắng  đạt đến  trạng  thái tâm  tĩnh lặng. Điều chúng  ta bắt đầu khám phá ra là sự tĩnh lặng, hay sự hài hòa này, là một trạng thái tự nhiên của tâm. Khi thực hành Thiền Chỉ, chúng ta đang phát triển và tăng cường trạngRead More →