38. Tứ chánh cần   Vì cảnh giới mà chúng ta thấy đều là vô ngã cho nên tâm thứccũng vô ngã theo. Một khi tâm thức biến chuyển không ngừng như thế thì vọng tưởng sẽ phát sinh liên tục cho nên tham dục hành hạvà đọa đày chúng ta từng giây từng phút.  Chúng ta cũng biết là thân, khẩu, ý là nguồn gốc tác sinh ra căn nghiệp. Cứ một tư tưởng xấu vừaRead More →

Bốn đề mục quán niệm (Tứ niệm xứ)Thích Phước Lượng A- Dẫn nhập  Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn đã vận dụng phương tiện để dẫn dắt chúng sanh đến với con đường giác ngộ theo từng cấp độ tùy thuận. Bốn đề mục quán niệm là một trong những phương pháp tu tập được Thế Tôn thuyết giảng đầu tiên. Giáo lý Đức Phật thuyết giảng tuy bao la từ nhân sinh đến vũ trụ, nhưng tựu trung vẫn xoayRead More →

Tứ Như Ý Túc Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cuộc đời trong phần Tứ niệm xứ và quyết tâm bỏ ác theo thiện trong phần Tứ chánh cần, con người nếu muốn tiến xa trên đường đạo với một chí nguyện, một năng lựctinh thần vững chắc cho đến khi được toại nguyện thì tứ như ý túc sẽ giúp chúng ta đạt được điều mong ước nầy. Tứ là bốn, nhưRead More →

PHÁ MÊ KHAI NGỘ  Lê Sỹ Minh Tùng PHÁ MÊ KHAI NGỘ Lê Sỹ Minh Tùng 39. Ngũ căn – Ngũ lực Ngũ căn và Ngũ lực là hai pháp môn rất quý báu trong 37 môn trợ đạo của Đạo đế. Chính nó đã đóng một vai trò thật quan trọng để giúp người tu hành từ địa vị phàm phu đến các thánh quả vị trong tam thừa. Chúng là những phương tiện thực tiểnRead More →

Tứ Như Ý Túc Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cuộc đời trong phần Tứ niệm xứ và quyết tâm bỏ ác theo thiện trong phần Tứ chánh cần, con người nếu muốn tiến xa trên đường đạo với một chí nguyện, một năng lựctinh thần vững chắc cho đến khi được toại nguyện thì tứ như ý túc sẽ giúp chúng ta đạt được điều mong ước nầy. Tứ là bốn, nhưRead More →

PHÁ MÊ KHAI NGỘLê Sỹ Minh Tùng40. Thất Bồ-đề(Thất Giác Chi) (Seven factors of Enlightenments) Là bảy nhánh hay là bảy phương tiện nhiệm mầu giúp chúng sinhđi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đang tịnh tọa tại vườn Trúc Lâm, thành Vương Xá nhờ dùng thiên nhãn thông mà biết tôn giả Đại Ca Diếp lúc ấy đang lâm bệnh tại động Pipphali.Read More →