120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha) Chỗ này kẻ ngu nói…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về thiếu nữ Bà-la-môn Cinca. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Mahàpaduma, Chương mười hai (số 472). Lúc bấyRead More →

119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền thân Akàlaràvi) Không cha mẹ nuôi dưỡng…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo làm ồn phi thời, Tỷ-kheo ấy là một thiện nam tử ở Xá vệ, xuất gia trong giáo pháp,Read More →

117. CHUYỆN CHIM ÐA ÐA (Tiền thân Tittira) Lời quá thời cao mạnh…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Kokalika. Câu chuyện sẽ được kể rõ ràng trong Tiền thân Takkaritya (số 481), Chương mười ba. Bậc Ðạo Sư nói: – Này cácRead More →

116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền thân Dubbaca) Thưa sư trưởng, vì thầy…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện này sẽ được nói đến trong Tiền thân Gijjha (số 427), chương chín. Bậc Ðạo Sư gọiRead More →

115. CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền thân Anusàsika) Ai khuyên răn kẻ khác,… Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo-ni giáo giới người khác. Nghe nói, ở tại Xá vệ có một thiện nữ nhân xuất gia, nhưng từ khi thọRead More →

114. CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA (Tiền thân Mitacinti) Nghĩ nhiều và nghĩ ít…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về hai Trưởng lão lớn tuổi. Nghe nói, hai Trưởng lão ấy, sau khi an cư mùa mưa tại một làng thôn quê,Read More →

113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla) Ngươi tin chó rừng say…, Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo sư đã kể về Ðề-bà đạt đa. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bàn đến những việc làm tổn đức của Ðề-bà-đạt-đa. –Read More →

109. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ÐỎ (Tiền thân Kundakapùva) Người ta ăn thứ gì… Câu chuyện này, khi trú ở Xá vệ, bậc Ðạo sư đã kể về một người rất nghèo khổ. Ở Xá vệ, khi thì chỉ một gia đình cùng dường chúng Tăng với đức Phật làRead More →

108. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền thân Bàhiya) Hãy học điều cần học…, Câu chuyện này, khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Ðại Lâm, gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư đã kể về một người Licchavi. Nghe nói, vị vua Licchavi này có lòng tin, hoan hỷ mờiRead More →

107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ÐÁ (Tiền thân Sàlittaka) Lành thay, một nghề tinh…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tỷ-kheo đã ném trúng con ngỗng trời. Nghe nói có một thiện nam tử ở Xá-vệ đạt được thù thắng trong đức hạnh. MộtRead More →

106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền thân Udancani) Hạnh phúc, đời sống tôi…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Culla-Nàrada-Kassapa, trong Chương thứ mười baRead More →

105. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền thân Dubbalakattha) Rừng này có nhiều cành…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo sống trong tình trạng hoảng sợ. Tương truyền, một thiện nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe pháp, xuất gia, nhưngRead More →

102. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền thân Pannika) Người đáng che chở ta…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một cư sĩ bán rau trái. Nghe nói, có một cư sĩ trú ở Xá-vệ, buôn các loại cú và lá, các loạiRead More →

100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền thân Asàtarùpa) Chính đắng, không phải ngọt…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhàno gần thành Kundiya, bậc Ðạo Sư đã kể về nữ cư sĩ Suppavàsà, con gái vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đã bảyRead More →

99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền thân Parosahassa) Ngàn kẻ ngu tụ hội…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Sarabhanga. (số 522). MộtRead More →

98. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ÐẢO (Tiền thân Kùtavànija) Lành thay, vị hiền trí…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người đi buôn lừa đảo. Tại Xá-vệ có hai người cùng chung nhau làm nghề đi buôn, chở hàng hóaRead More →

97. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền thân Nàmasiddhi) Thấy Ji-va-ka-chết…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo tin vào sự tác thành của cái tên gọi. Tương truyền, một thiện nam trẻ tên là Papaka (Người ác), có tâm tínRead More →

96. CHUYỆN BÁT DẦU (Tiền thân Telapatta) Như người mang bát dầu…, Câu chuyện này, khi ở tại một rừng cây gần thị trấn Desaka nước Sumedha, bậc Ðạo Sư đã kể về Kinh Janapada-Kalyani. Tại đấy, Thế Tôn nói: – Này các Tỷ-kheo, ví như một đại chúng tụRead More →

95. CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana) Các hành là vô thường…, Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niết-bàn vô dư y, bậc Ðạo Sư đã kể về lời nói của Trưởng lão Ànanda: – Thế Tôn chớ nhập Niết-bàn tại thành phố nhỏ tồi tànRead More →

94. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiền thân Lomahamsa) Nay nóng ran lạnh buốt…, Câu chuyện này, khi trú ở Pàtikàràma gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư, đem theo y bát, thích thú đi theo giáo pháp của Sát-đế-ly Kora, Sunakkatta trở thành một gia chủ, trong khi Kora bị tái sanhRead More →

93. CHUYỆN NGỘ ÐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiền thân Vissàsabhojana) Chớ tin người thân tín…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể sự thọ dụng dựa vào người thân. Nghe nói, trong thời ấy, các Tỷ-kheo phần lớn tự bằng lòng với bốn vật dụngRead More →

92. CHUYỆN ÐẠI BẢO VẬT (Tiền thân Mahàsàra) Chiến trận cần anh hùng… , Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tôn giả Ànanda. Một thời, những nữ nhân ở cung vua Kosala suy nghĩ như sau: “Ðức Phật ra đời thật khó. CũngRead More →

91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC (Tiền thân Litta) Thuốc độc được xoa bôi …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể lại về cách thọ dụng sự vật không suy nghĩ. Nghe nói, lúc bấy giờ, phần lớn các Tỷ-kheo nhận được yRead More →

90. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Akatannu) Ai trước được làm lành…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Ðộc. Tương truyền, một người triệu phú sống tại biên địa là một người bạn của ông Cấp Cô Ðộc,Read More →

87. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH DỮ (Tiền thân Mangala) Ai thoát điềm lành dữ…, Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị Bà-la-môn giỏi đoán tướng các loại vải. Truyền thuyết nói rằng, ở Vương Xá, một vị Bà-la-môn hết sức mê tín, khôngRead More →

86. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ÐỨC (Tiền thân Sìlavìmamsana) Giới được xem chí thiện.., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Bà-la-môn thử thách giới đức. Vị này sống dựa vào vua Kosala, thọ Ba quy y, giữ Năm giới không sai phạmRead More →

84. CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC (Tiền thân Atthassadvàra) Hãy tìm cầu không bệnh…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người con trai tài giỏi vấn đề hạnh phúc tinh thần. Tại Xá-vệ một triệu phú giàu có, sanh một ngườiRead More →