Home Trích trong chương 39 Đại Phật Sử , chuỗi câu chuyện liên quan đến vị thien chủ Sakka …Suja vì không nghe lời chồng và tưởng chồng làm phúc thì mình cũng được nên chỉ chăm lo tỉa tót không chịu làm phước. Khi 3 bà vợ kia đềuRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 24 khi Phật lên Tam thập tam thiên thuyết pháp – tạng Abhidhamma Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới hội về quanh Đức Phật Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới kéo về quanh Đức PhậtRead More →

Home Ở 1 số vở cải lương Phật giáo thì thấy xuất hiện 1 người thợ săn mặc áo sa môn để chiêu dụ chim thú , hòng dính bẫy và bắt chung. Bồ tát thương cảnh chim thú bị hại , 1 phần là muốn có 1 bộ yRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Các Sadi   “Aviruddhaṃ viruddhesuAttadaṇḍesu nibbutaṃSādānesu anādānaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Thiên thần giữa thù địchÔn hòa giữa hung hăng.Không nhiễm giữa nhiễm trướcTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tạiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Khemā “Gambhīrapaññaṃ medhāviṃMaggāmaggassa kovidaṃUttamattham anuppattaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Người trí tuệ sâu xaKhéo biết đạo phi đạoChứng đạt đích vô thượngTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn ngự tại Gijjhakūṭā, đề cập đến Trưởng lãoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Nàng Kisāgotamī “Paṃsukūladharaṃ jantuṃKisaṃ dhamanisanthataṃEkaṃ vanasmiṃJhāyantaṃ tamahaṃBrūmi brāhmaṇaṃ”. “Người mặc áo đống rácGầy ốm lộ mạch gânĐộc thân thiền trong rừngTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn trú tại núi Gijjhakūṭa, đề cập đếnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Ái Dục: Tích Đức Thiên Vương Đế Thích “Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jinātiSabbarasaṃ dhammaraso jinātiSabbaratiṃ dhammaratī jinātiTaṇhakkayo sabbadukkhaṃ jināti”. “Pháp thí thắng mọi thíPháp vị thắng mọi vịPháp hỷ thắng mọi hỷÁi diệt thắng mọi khổ”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế TônRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Phẫn Nộ: Tích Moggallāna Vấn Đạo “Saccaṃ bhaṇe na kujjheyya,Dajjā appampi, yācito.Etehi tīhi ṭhānehi,Gacche devāna santike”. “Nói thật, không phẫn nộ,Của ít, thí người xin,Nhờ ba việc lành nầy,Người đến gần thiên giới”. Kệ ngôn Pháp Cú nầy Đức ThếRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Phẫn Nộ: Tích Tỳ Khưu Đốn Cây Rừng   “Yo ve uppatitaṃ kodhaṃ,Rathaṃ bhantaṃva vāraye,Tamahaṃ sārathiṃ brūmi,Rasmiggāho itaro jano”. “Ai chặn được phẫn nộ,Như dừng xe đang lăn,Ta gọi người đánh xe,Kẻ khác, cầm cương hờ”. Kệ ngôn nầy đượcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Hỷ Ái: Tích Nandiya Về Trời 219. “Cirappavāsiṃ purisaṃ, Dūrato sotthimāgataṃ; Ñātimittā suhajjā ca, Abhinandanti āgataṃ”. 220. “Tatheva katapuññampi, Asmā lokā paraṃ gataṃ; Puññāni paṭigaṇhanti, Piyaṃ ñātīva āgataṃ”. “Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về, Bà con cùngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Hỷ Ái: Tích Công Tử Anittāgandha “Kāmato jāyatī soko, Kāmato jāyatī bhayaṃ; Kāmato vippamuttassa, Natthi soko kuto bhayaṃ”. “Dục ái sinh sầu ưu, Dục ái sinh sợ hãi, Ai thoát khỏi dục ái, Không sầu, đâu sợ hãi?”. Pháp cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm An Lạc: Tích Thiên Vương Đế Thích Săn Sóc Phật   206. “Sādhu dassanamariyānaṃ,Sannivāso sadā sukho;Adassanena bālānaṃ,Niccameva sukhī siyā”. “Lành thay, thấy thánh nhân,Sống chung thường hưởng lạc.Không thấy những người ngu,Thường thường được an lạc”. 207. “Bālasaṅgatacārī, hi, DīghamaddhānaRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Phật Đà: Tích Bảo Tháp Của Đấng Kassapa 195. “Pūjārahe pūjayato, Buddhe yadi va sāvake;Papañcasamatikkante,Tiṇṇasokapariddave”.196. “Te tādise pūjayato,Nibbute akutobhaye;Na sakkā puññaṃ,Saṅkhātuṃ, imettamapi kenaci”. “Cúng dường bậc đáng cúng, Chư Phật hoặc đệ tử,Các bậc vượt hý luận,Đoạn diệt mọi sầuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Đại Đức Mahākassapa Được Vua Trời Để Bát “Appamatto ayaṃ gandho,Yā’yaṃ tagaracandanī;Yo ca sīlavataṃ gandho,Vāti devesu uttamo”. “Đa già la, Chiên đàn,Hương nầy ít giá trị,Hương Giới đức lan tràn,Thấu rõ trời vô tỷ”. Kệ Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ông Thiện Giác Cùi “Caranti bālā dummedhā,Amitten’eva attanā;Karontā pāpakaṃ kammaṃ,Yaṃ hoti kaṭukapphalaṃ”. “Kẻ vô trí, kẻ ngu,Với kẻ nghịch cùng đi,Là ác nghiệp đã tạo,Để chịu quả đắng cay”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão A Nậu Lâu Đà “Yassāsavā parikkhīṇā,Āhāre ca anissito;Suññato animitto ca,Vimokkho yassa gocaro;Ākāseva sakuntānaṃ,Padantassa durannayaṃ”. “Ai lậu hoặc đoạn sạch,Ăn uống không tham đắm,Tự tại trong hành xứ,“Không, Vô tướng, Giải thoát”.Như chim giữa hư không,DấuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Thiên Nữ Cốm Rang “Puññañce puriso kayirā,Kayirāthenaṃ punappunaṃ;Tamhi chandaṃ kayirātha,Sukho puññassa uccayo”. “Nếu người làm điều thiện,Nên tiếp tục làm thêm,Hãy ước muốn điều thiện,Chứa thiện, được an lạc”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Thế Tôn đã thuyết, khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Ông Cấp Cô Độc Đuổi Thiên Nữ 119. “Pāpopi passati bhadraṃ, “Người ác thấy là hiền, Yāva pāpaṃ na paccati;Yadā ca paccati pāpaṃ,Atha (pāpo) pāpāni passati”.120. “Bhadropi passati pāpaṃ,Yva bhadraṃ na paccati;Yadā ca paccati bhadraṃ,Atha (bhadro) bhadrāni passati”. Khi ácRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Đao Trượng: Tích Trưởng Lão Kon Đá Tha Ná 133. “Māvoca pharusaṃ kañci, “Chớ nói lời ác độc, Vuttā paṭivadeyyu taṃ;Dukkhā hi sārambhakathā,Paṭidaṇḍā phuseyyu taṃ”.134. “Sace neresi attānaṃ,Kaṃso upahato yathā;Esa pattosi nibbānaṃ,Sārambho te na vijjati”. Nói ác, bị nói lại,Khổ thay lờiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Nàng Sự Phụ “Pupphāni h’eva pacinantaṃ,Byāsattamanasaṃ naraṃ;Atittaṃ yeva kāmesu,Antako kurute vasaṃ”.“Kẻ đang mãi hái hoa,Tâm còn vọng tưởng xa.Tìm hưởng thú dục lạc,Tử thần nhốt chẳng tha”. Kệ Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài anRead More →

Home Trích trong ” Một cuộc đời 1 vầng nhật nguyệt” của HT Giới Đức phần Chuyện kể về cõi trời https://thuvienhoasen.org/a21247/chuyen-ke-ve-coi-troi Chuyện Kể Về Cõi Trời Tôn giả Mahā Moggallāna là người hay lên dạo chơi cung trời Ba Mươi Ba, nhất là từ hôm Đế Thích dùng mẹoRead More →

Home  Tháng Năm 10, 2020Dhamma Nanda638 Views  0 CommentsSự Tích Tám Phật Lực SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ TÁM ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG PHẠM THIÊN BAKA Ðức Phật cảm thắng Phạm thiên Baka chấp thủ thường kiến mê lầm, do nhờ trí tuệ. (Bộ Samyuttanikàya, phần Sagàthavagga, kinh Bakabrahmasutta. Bộ ChúRead More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda852 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Đức-Phật Suy Tư Về Pháp Siêu-Tam-Giới Đức-Thế-Tôn suy xét về 9 pháp siêu-tam-giới (Lokut- taradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đắc: * 4 Thánh-đạo (Ariyamagga) là pháp diệt tận mọi phiền-não. * 4 Thánh-quả (Ariyaphala) là pháp làm vắngRead More →

Home http://chuaxaloi.vn/thong-tin/cach-bao-hieu-phu-mau-cua-bac-thanh-toi-thuong-thanh-van-ngai-sriputta/1545.html Đức Phật dạy rằng: “Này các thầy Tỳ khưu! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là Cha và Mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thứcRead More →