Home 45. CHUYỆN NỮ TỲ ROHINI (Tiền thân Rohini) Tốt hơn là kẻ thù…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về người nữ tỳ của vị triệu phú Cấp Cô Ðộc. Theo truyền thuyết, ông Cấp Cô Ðộc có một người nữ tỳRead More →

Home 40. CHUYỆN HỐ THAN LỬA CÂY KEO (Tiền thân Khadirangara) Ta thà rơi địa ngục…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Ðộc. Ông Cấp Cô Ðộc đã tiêu hết cho Giáo pháp đức Phật một số tiền làRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Thế Gian: Tích Công Tử Kāla “Pathabyā ekarajjena,Saggassa gamanena vā;Sabbalokādhipaccena,Sotāpattiphalaṃ varaṃ”. “Hơn thống lãnh cõi đất,Hơn được sanh cõi trời,Hơn chủ trì vũ trụ,Quả Dự Lưu tối thắng”. Kệ ngôn Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết lên, khi NgàiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Ông Cấp Cô Độc Đuổi Thiên Nữ 119. “Pāpopi passati bhadraṃ, “Người ác thấy là hiền, Yāva pāpaṃ na paccati;Yadā ca paccati pāpaṃ,Atha (pāpo) pāpāni passati”.120. “Bhadropi passati pāpaṃ,Yva bhadraṃ na paccati;Yadā ca paccati bhadraṃ,Atha (bhadro) bhadrāni passati”. Khi ácRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I  Phẩm Song Đối: Tích Sumanādevī “Idha nandati pecca nandati,Katapuñño ubhayattha nandati;Puññaṃ me katan”ti nandati,Bhiyyo nandati sugatiṃ gatoti”. “Sống sướng, chết cũng sướng,Kẻ thiện hai đời sướng.Sướng thấy mình làm lành,Càng sướng khi vãng sanh”. Kệ Pháp Cú (18) nầy, Đức Bổn SưRead More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda703 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT TÍCH ĐẠI CỘI BỒ ĐỀ KALIṄGABODHIJĀTAKA Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana của ông Phú hộ Anāthapiṇḍika gần kinh thành Sāvatthi, Ngài thuyết giảng tích tiền kiếp Kaliṅgabodhi (theo Bộ chú giải Jātaka) trong đoạn đầuRead More →