Home I. Thông tin từ Đại Phật Sử tập 6 B KŒL¢, The Female Disciple of Kararaghara(a) Her Past AspirationThe future KÈlÊ was reborn into the family of a Rich Man in the city of HaÑsÈvathÊ,during the time of Buddha Padumuttara. While listening to a sermon by the Buddha, shesawRead More →

Home Chuyện về Bandhula trong chuỗi chuyện liên quan đến Tỳ Lưu Ly đoạt ngôi . Bandhula lập rất nhiều chiến công , do 1 số ác báo ông bị vua Pasenadi xử oan. Vua Pasenadi sau hồi hận và để chuộc lỗi đã cho người cháu viên đại thầnRead More →

Home I. Thông tin từ Vi diệu pháp nhựt dụng 2 đoạn trên được tìm thấy trong Vi diệu pháp nhựt dụng , có nhắc đến qua về làm thế nào để có thể nhiều đời nhiều kiếp sống hạnh phúc với nhau trong luân hồi ( pháp dành choRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tạp Lục: Tích Nàng Cūḷasubhaddā “Dūre santo pakāsenti. Himavanto va pabbato; Asantettha na dissanti, Rattiṃ khittā yathā sarā”. “Người lành đầu ở xa Sáng tỏ như núi tuyết, Người ác dầu ở gần Như tên bắn đêm đen”. Pháp CúRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Phẫn Nộ: Tích Tỳ Nữ Puṇṇa “Sadā jāgaramānānaṃ, Ahorattānusikkhinaṃ; Nibbānaṃ adhimuttānaṃ, Atthaṃ gacchanti āsavā”. “Những người thường giác tỉnh, Ngày đêm siêng tu học, Chuyên tâm hướng Niết bàn, Mọi lậu hoặc được tiêu”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế TônRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Thợ Săn Kê Hữu “Pāṇimhi ce vaṇo nāssa,Hareyya pāṇinā visaṃ;Nābbaṇaṃ visamanveti,Natthi pāpaṃ akubbato”. “Bàn tay không thương tích,Có thể cầm thuốc độc,Không thương tích, tránh độc,Không làm, không có ác”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bốn Sư đã thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I  Phẩm Song Đối: Tích Sumanādevī “Idha nandati pecca nandati,Katapuñño ubhayattha nandati;Puññaṃ me katan”ti nandati,Bhiyyo nandati sugatiṃ gatoti”. “Sống sướng, chết cũng sướng,Kẻ thiện hai đời sướng.Sướng thấy mình làm lành,Càng sướng khi vãng sanh”. Kệ Pháp Cú (18) nầy, Đức Bổn SưRead More →

Home I. Giới thiệu chung Hoàng hậu Sāmāvatī hiền đức và pháp sư thị nữ Khujjuttarā lưng gù đều là những cận sự nữ, tin sâu Phật pháp. Câu chuyện Sāmāvatī được bao gồm quanh câu chuyện của vua Udena. Do nhiều nguyên nhân đời này đời trước , oánRead More →

Home Hoàng hậu Maya I. Từ Wiki Bách khoa toàn thư mở WikipediaBuớc tưới chuyển hướngBước tới tìm kiếmBức tượng hoàng hậu Maya ra đời vào thế kỷ 19 tại Nepal, trưng bày tại bảo tàng Guimet, Paris Hoàng hậu Maya (Māyādevī) là vợ của vua Tịnh Phạn, là mẹ đẻ của Phật ThíchRead More →

Home I. Tóm tắt qua Ðời này thật mù quáng … Câu chuyện này xảy ra khi đức Thế Tôn ở tinh xá Aggàlava liên quan đến một cô bé thợ dệt. Một hôm, đức phật đi đến Alavi. Dân chúng Alavi thỉnh phật thọ trai. Thọ trai xong, đức Phật dạy một bài phápRead More →