Home I. Thông tin từ Vi diệu pháp nhựt dụng 2 đoạn trên được tìm thấy trong Vi diệu pháp nhựt dụng , có nhắc đến qua về làm thế nào để có thể nhiều đời nhiều kiếp sống hạnh phúc với nhau trong luân hồi ( pháp dành choRead More →

Home 58. CHUYỆN BA PHÁP (Tiền thân Tayodhammà) Ai đầy đủ ba pháp…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về âm mưu ám hại. * Thuở xưa, khi vua Brahnadatta trị vì ở Ba-la-nại, Ðề-bà-đạt-đa sanh ra làm con khỉ, ở gần dãy Hy-mã-lạpRead More →

Home 50. CHUYỆN NHỮNG KẺ VÔ TRÍ (Tiền thân Dummedha) Với ngàn kẻ vô trí… Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về các hành vi đem lại lợi ích cho đời. Câu chuyện này được kể ở Chương mười hai, Tiền thân Mahakanha sốRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Trưởng Lão Jāṭila “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgāro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Cùng trong thời ấy, trong thành Bārāṇasī có nàng tiểu thư làRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Ái Dục: Tích Du Sĩ Upaka 353. “Sabbābhibhū sabbavidū’haṃ asmiSabbesu dhammesu anūpalittoSabbañjaho taṇhakkhaya vimuttoSayaṃ abhiññāya kam uddiseyyaṃ”. “Ta hàng phục tất cảTa biết rõ tất cảKhông uế nhiễm pháp nàoTa từ bỏ tất cảÁi diệt tự giải thoátĐã tự mìnhRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Chánh Đạo: Tích Đại Phú Thương   “Idha vassaṃ vasissāmiIdha hemantagimhisuIti bālo visintetiAntarāyaṃ na bujjhati”. “Mùa mưa ta ở đâyĐông, Hạ cũng ở đâyNgười ngu tâm tưởng vậyKhông tự giác hiểm nguy”. Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Hỷ Ái: Tích Nandiya Về Trời 219. “Cirappavāsiṃ purisaṃ, Dūrato sotthimāgataṃ; Ñātimittā suhajjā ca, Abhinandanti āgataṃ”. 220. “Tatheva katapuññampi, Asmā lokā paraṃ gataṃ; Puññāni paṭigaṇhanti, Piyaṃ ñātīva āgataṃ”. “Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về, Bà con cùngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Lão: Tích Đại Phú Phá Sản “Acaritvā brahmacariyaṃ,Aladdhā yobbane dhanaṃ;Jiṇṇakoñcāva jhāyanti,Khīṇamaccheva pallale”.“Acaritvā brahmacariyaṃ,Aladdhā yobbane dhanaṃ;Senti cāpātikhīṇāva,Purāṇāni anutthunaṃ”. “Lúc trẻ, không Phạm hạnh,Không tìm kiếm bạc tiền,Như cò già bên ao,Ủ rũ, không tôm cá”.“Lúc trẻ, không Phạm hạnh,Không tìm kiếm bạcRead More →

Home BẢN HÙNG CA BẤT TỬ CỦA ĐẤNG ĐẠO SƯ Khi biết rõ nhóm năm anh em Kiều Trần Như đang trú ở rừng Nai trong xứ Bārāṇasī, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai sẽ đi đến rừng Nai, khai giảng pháp Bất tử, tế độ nhóm năm anhRead More →

Home  Tháng Năm 17, 2020Dhamma Nanda857 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Đức-Bồ-Tát Từ Bỏ Pháp-Hành Khổ-Hạnh Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- hạnh (dukkaracariyā) đó là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã, mà không đạt đến mục đích trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, nên từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh. Đức-Bồ-tátRead More →

Home Đức Phật Giáo Hóa 30 Hoàng Tử Dòng Họ Bhaddavaggi  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda657 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT ĐỨC PHẬT GIÁO HÓA 30 HOÀNG TỬ DÒNG HỌ BHADDAVAGGI Sau khi đã ngự tại thành Bārāṇasī, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Uruvelā.Read More →