Home  Tháng Năm 17, 2020Dhamma Nanda857 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Đức-Bồ-Tát Từ Bỏ Pháp-Hành Khổ-Hạnh Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- hạnh (dukkaracariyā) đó là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã, mà không đạt đến mục đích trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, nên từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh. Đức-Bồ-tátRead More →

Home  Tháng Năm 17, 2020Dhamma Nanda898 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT ÐỨC BỒ TÁT HÀNH KHỔ HẠNH (DUKKARACARIYĀ) Từ giã vị Ðạo sư Udaka Rāmaputta, Ðức Bồ Tát đi đến khu rừng Uruvela gần con sông Neranjarā, nơi đây có nhóm năm Tỳ khưu, Ngài Kondanna trưởng nhóm cùngRead More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda781 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT ĐỨC PHẬT TẾ ĐỘ VUA BIMBISĀRA 1. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Rājagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm cóRead More →