38. Tứ chánh cần   Vì cảnh giới mà chúng ta thấy đều là vô ngã cho nên tâm thứccũng vô ngã theo. Một khi tâm thức biến chuyển không ngừng như thế thì vọng tưởng sẽ phát sinh liên tục cho nên tham dục hành hạvà đọa đày chúng ta từng giây từng phút.  Chúng ta cũng biết là thân, khẩu, ý là nguồn gốc tác sinh ra căn nghiệp. Cứ một tư tưởng xấu vừaRead More →