Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Trưởng Lão Jāṭila “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgāro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Cùng trong thời ấy, trong thành Bārāṇasī có nàng tiểu thư làRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão Ma Ha Ca Chiên Diên “Yass’indriyāni samathaṅgatāni,Assā yathā sārathinā sudantā;Pahīnamānassa anāsavassa,Devā’pi tassa pihayanti tādino”. “Ai nhiếp phục các căn,Như đánh xe điều ngự,Mạn trừ, Lậu hoặc dứt,Người vậy, Chư Thiên mến”. Kệ Pháp Cú nầy,Read More →

Home tích này có thể là 1 ví dụ điển hình của sự vô thường nơi tâm, vô thường cả nơi thân Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Tâm: Tích Đại Đức SOREYYA (Tu Lệ Da) “Na taṃ mātā pitā kayirā,Aññe vāpi ca ñātakā;Sammāpaṇihitaṃ cittaṃ,Seyyaso naṃ tato kare’ti”. “KhôngRead More →