Home I. Giới thiệu Là vị ni trưởng được Phật khen ngợi trong kinh tăng chi chương I . 9. Trong các vị nữ đệ tử… có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.   II. Từ trưởng lão ni kệ – Tiểu bộ kinh (XLVI) Bhadda KundalakessRead More →

Home TRƯỞNG LÃO BAKKULA Đệ nhất hạnh vô bệnh Xá lợi của Ngài Trưởng lão Bakkula https://spunno.wordpress.com/2011/09/30/truong-lao-bakkula-de-nhat-hanh-vo-benh-dinh-phuc/ I. Gia thế: Trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian, tại thành Kosambi, gia đình vị Tế sư nọ ở Kosambi có một đứa con trai. Một hôm, người vúRead More →

Home CUỘC ĐỜI TÔN GIẢ MAHĀNĀMA 14/07/2014SAMĀDHIPUÑÑO Lịch sử về hành trạng và cuộc đời của Tôn giả Mahānāma cũng khó tìm thấy trong Tam tạng kinh điển cũng như sớ giải. Nhưng chúng ta có thể biết rằng, ngài là vị đắc quả Tu-đà-huờn vào ngày 18/6 (tính theo âmRead More →

Home CUỘC ĐỜI TÔN GIẢ ASSAJI 15/07/2014SAMĀDHIPUÑÑO Tôn giả Assaji là vị đệ tử thứ năm của Đức Phật và là người chứng quả Dự Lưu sau cùng trong nhóm năm vị của ngài Kiều-trần-như. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng về Tứ thánh đế, vào ngày 19/6, đạo sĩRead More →

Home 119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền thân Akàlaràvi) Không cha mẹ nuôi dưỡng…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo làm ồn phi thời, Tỷ-kheo ấy là một thiện nam tử ở Xá vệ, xuất gia trong giáoRead More →

Home 117. CHUYỆN CHIM ÐA ÐA (Tiền thân Tittira) Lời quá thời cao mạnh…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Kokalika. Câu chuyện sẽ được kể rõ ràng trong Tiền thân Takkaritya (số 481), Chương mười ba. Bậc Ðạo Sư nói: – NàyRead More →

Home 116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền thân Dubbaca) Thưa sư trưởng, vì thầy…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện này sẽ được nói đến trong Tiền thân Gijjha (số 427), chương chín. Bậc Ðạo SưRead More →

Home   106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền thân Udancani) Hạnh phúc, đời sống tôi…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Culla-Nàrada-Kassapa, trong Chương thứRead More →

Home 80. CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆT BHIMASENA (Tiền thân Bhimasena) Trước ngươi nói khoác lác…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo nói khoác lác. Tương truyền có Tỷ-kheo thường tụ họp một số Tỷ-kheo lại và nói như sau: –Read More →

Home 71. CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền thân Vanara) Ai có việc làm trước…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão tên là Kutumbikaputtatissa (Tissa, con vị điền chủ). Theo truyền thuyết, một hôm, ba mươi thiện nam tử thân hữu vớiRead More →

Home 59. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG (Tiền thân Bherivàda) Ðánh, đánh, chớ đánh quá!… Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỳ-kheo khó bảo. Bậc Ðạo Sư hỏi Tỷ-kheo ấy: – Có thật chăng, ông là người khó bảo? – Thưa có thật,Read More →

Home 55. CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ (Tiền thân Pãncàyudha) Người với tâm ly tham…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Thế Tôn cho gọi Tỷ-kheo ấy và hỏi: – Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông thốiRead More →

Home 49. CHUYỆN CÁC VÌ SAO (Tiền thân Nakkhatta) Chờ đợi các vì sao…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo Sư đã kể về một tà mạng ngoại đạo. Theo truyền thuyết, một thiện nam nữ ở thôn quê hỏi cưới cho con trai mình côRead More →

Home 48. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN VEDABBHA (Tiền thân Vedabbha) Dùng phương tiện không tốt…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Bậc Ðạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy: – Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Thuở trướcRead More →

Home 42. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU (Tiền thân Kopata) Với người muốn mình lợi…, Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về một Tỷ-kheo có lòng tham. lòng tham của vị này sẽ được kể trong chương sáu, Tiền thân Kaka (số 395). Lúc bấyRead More →

Home 41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền thân Losaka) Với người muốn mình lợi…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Losaka. Ai là Trưởng lão Losaka? Một người ở xứ Kosala, con của người đánh cá, một tai ương cho giaRead More →

Home 38. CHUYỆN CON CÒ (Tiền thân Baka) Kẻ có trí lường gạt … , Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo làm thợ may y. Theo truyền thuyết, có một Tỷ-kheo trú ở Kỳ Viên, rất thiện xảo về công việcRead More →

Home   ]Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Angulimāla “Usabhaṃ pavaraṃ viraṃMahesiṃ vijitāvinaṃAnejaṃ nhātakaṃ buddhaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Bậc trâu chúa thù thắngBậc anh hùng đại sĩBậc chiến thắng không nhiễmBậc tẩy sạch giác ngộTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy Đức Thế TônRead More →

Home       Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Vaṅgīsa 419. “Cutiṃ yo vedi sattānaṃ Upapattiṃ ca sabbasoAsattaṃ sugataṃ buddhaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. 420. “Yassa gatiṃ na jānantiDevā gandhabbamānusāKhīṇāsavaṃ arahantaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai hiểu rõ hoàn toàn Sanh tử các chúng sanhKhôngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Khiêu Vũ (Thứ Hai)   “Hitvā ratiṃ ca aratiṃCa sītibhūtaṃ nirūpadhiṃSabbalokābhibhuṃ viraṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Bỏ điều ưa điều ghétMát lạnh diệt sanh yBậc anh hùng chiến thắngNhiếp nhục mọi thế giớiTa gọi Bà-la-môn”.Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Khiêu Vũ (Thứ Nhất) “Hitvā mānusakaṃ yogaṃDibbaṃ yogaṃ upaccagāSabbayogavisaṃyuttaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Bỏ trói buộc loài ngườiVượt trói buộc cõi trời.Giải thoát mọi buộc ràngTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Trưởng Lão Jāṭila “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgāro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Cùng trong thời ấy, trong thành Bārāṇasī có nàng tiểu thư làRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Jotika “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgaro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tạiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sundarasamudda “Yodha kāme pahatvānaAnāgāro paribbajeKāmabhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai ở đời đoạn dụcBỏ nhà sống xuất giaDục hữu được đoạn tậnTa gọi Bà la môn”. Đức Thế Tôn Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến TrưởngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sīvali “Yo imaṃ paḷipathaṃ duggaṃ saṃsāraṃMoham accagā tiṇṇo pāragatoJhāyī anejo akathaṃkathī anupādāyaNibbuto tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Vượt đường nguy hiểm nầy.Nhiếp phục luân hồi siKhông dục ái không nghiKhông chấp trước tịch tịnhTa gọi Bà-la-môn”. ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Candābha “Candaṃ va vimalaṃ suddhaṃVippasannam anāvilaṃNandībhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Như trăng sạch không uếSáng trong và tịnh lặngHữu ái được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn khi ngự trú tại Jetavana, đề cập đến TrưởngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Revata “Yodha puññaṃ ca pāpaṃCa ubho saṅgam upaccagāAsokaṃ virajaṃ suddhaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Người sống ở đời nầyKhông nhiễm cả thiện ácKhông sầu sạch không bụiTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cậpRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Một Vị Tỳ Khưu “Yodha dīghaṃ va rassaṃVā aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃLoke adinnaṃ nādiyatiTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ở đời vật dài ngắnNhỏ lớn đẹp hay xấuPhàm không cho không lấyTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức ThếRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Piliṇḍavaccha “Akakkasaṃ viññāpaniṃGiraṃ saccam udīrayeYāya nābhisaje kañciTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Nói lên lời ôn hòaLợi ích và chân thậtKhông mất lòng một aiTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn ngự tại Veḷuvana, đềRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Mahāpaṇṭhaka “Yassa rāgo ca doso caMāno makkho ca pātitoSāsaporiva āragga tamahaṃBrūmi brāhmaṇaṃ”. “Người bỏ rơi tham sânKhông mạn không ganh tịNhư hột cải đầu kimTa gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyếtRead More →