CUỘC ĐỜI TÔN GIẢ MAHĀNĀMA

SAMĀDHIPUÑÑO

Lịch sử về hành trạng và cuộc đời của Tôn giả Mahānāma cũng khó tìm thấy trong Tam tạng kinh điển cũng như sớ giải. Nhưng chúng ta có thể biết rằng, ngài là vị đắc quả Tu-đà-huờn vào ngày 18/6 (tính theo âm lịch Việt Nam) qua bài Kinh Chuyển Pháp Luân và đắc quả A–la–hán vào ngày 20/6 cùng với bốn vị Thánh tăng thuộc nhóm Pañcavaggiya. ngài là vị Thánh tăng thứ tư xuất gia theo nghi thức “Ehi Bhikkhu! – Thiện lai Tỳ-khưu!” trong Giáo pháp này.

Rất tiếc là chúng ta không thể tìm thấy sự kiện nào thêm về Tôn giả Mahānāma, chỉ duy nhất trong Chú giải Kinh pháp cú thì tìm thấy một đoạn nói rằng:

Trong thành Macchikāsaṇḍa, có vị cư sĩ tên là Citta[1], khi trông thấy Tôn giả Mahānāma đang trì bình khất thực, tướng mạo trang nghiêm thì sanh lòng tịnh tín, bèn xin  rước bát và thỉnh Tôn giả vào nhà để cúng dường thực phẩm.

Sau khi Tôn giả thọ thực xong, ông được ngài thuyết pháp và sau thời pháp ông đắc quả Tu-đà-huờn. Với đức tin kiên cố, ông muốn kiến tạo một ngôi vườn du ngoạn của mình, mệnh danh là Ambāṇakavana, thành một ngôi tự viện dành cho Tăng chúng cư trú, nên ông làm lễ dâng cúng ngôi vườn bằng cách xối nước lên tay của Tôn giả Mahānāma và phát nguyện rằng: “Ngay trong sát na nầy, xin cho Phật Pháp được thành tựu”. Nước xối vừa hết thì khắp mặt địa cầu đều chuyển động. Tiếp theo đó, gia chủ Citta lo sửa sang ngôi vườn, lập nên ngôi đại tự, là nơi lúc nào cũng mở rộng cửa ngõ mà đón tiếp khách Tăng tứ phương.

[1] DhA.ii.74 – Chú giải Kinh pháp cú, bài kệ số 73-74.

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 3

Post Views: 110