Home 79. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO (Tiền thân Kharasara) Ăn cướp giết bò xong…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị đại thần. Nghe noùi, một đại thần của vua Kosala được vua tin dùng, sau khi thâu thuế cho vuaRead More →

Home 57. CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiền thân Vànarinda) Ai đủ bốn pháp này…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về âm mưu của Ðề-bà-đạt-đa muốn ám hại Ngài. Lúc bây giờ, khi nghe Ðề-bà-đạt-đa âm mưu ám hại, bậc Ðạo Sư liền nóiRead More →

Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Một Vị Bà La Môn “Yo dukkhassa pajānāti,Idheva khayam attano,Pannabhāraṃ visaṃyuttaṃ,Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai tự trên đời nầy,Giác khổ diệt trừ khổ,Bỏ gánh nặng giải thoát,Ta gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV     Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Hai Vị Bà La Môn “Chetvā naddhiṃ varattaṃCa sandānaṃ sahanukkamaṃUkkhittapalighaṃ buddhaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Bỏ đai da (sân hận) bỏ cương (luyến ái)Bỏ dây (ngủ ngầm) đồ sở thuộc (vô minh)Bỏ then chốt (Phật) sángRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Vị Bà La Môn “Na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi,Yonijaṃ mattisambhavaṃ,Bhovādī nāma so hoti,Sace hoti sakiñcano,Akiñcanaṃ anādānaṃ,Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ta không gọi Phạm chí,Vì chỗ sanh mẹ sanh,Chỉ được gọi tên suông,Nếu tâm còn phiền não,Không phiềnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Bà La Môn Kuhaka “Kiṃ te jaṭāhi dummedhaKiṃ te ajinasātiyāAbbhantaraṃ te gahanaṃBāhiraṃ parimajjasi”. “Kẻ ngu có ích gìBện tóc với da dêNội tâm toàn phiền nãoNgoài mặt đánh bóng suông”. Kệ ngôn nầy được Đức ThếRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Bà La Môn Jāṭila   Na jaṭāhi na gottenaNa jaccā hoti brāhmaṇoYamhi saccaṃ ca dhammo caSo sucī so ca brāhmaṇo”. “Được gọi Bà-la-mônKhông vì đầu bện tócKhông chủng tộc thọ sanhAi thật chân chánh tịnhMới gọiRead More →

Home [Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Một Người Xuất Gia   “Bāhitapāpo ti brāhmaṇoSamacariyā samaṇo’ti vuccatiPabbajayam attano malaṃTasmā pabbajito’ti vuccati”. “Dứt ác gọi Phạm chíTịnh hạnh gọi Sa mônTự mình xuất cấu uếNên gọi bậc xuất gia”. Kệ ngôn nầy, Đức ThếRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Một Vị Bà La Môn “Jhāyiṃ virajam,Āsīnaṃ katakiccam anāsavaṃ,Uttamatthaṃ anuppattaṃ,Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Tu thiền trú ly trần,Phận sự xong vô lậu,Đạt được đích tối thượng,Ta gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn ngụ tại Đại Tự Jetavana, đềRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Tỳ Khưu: Tích Bà La Môn Pañcaggadāyaka   “Sabbaso nāmarūpasmiṃ,Yassa natthi mamāyitaṃ;Asatā ca na socati,Sa ve “bhikkhū’ti vuccati”. “Hoàn toàn, đối danh sắc,Không chấp Ta, của Ta.Không chấp, không sầu não.Thật xứng danh Tỷ kheo”. Đức Thế Tôn trú tại Jetavana,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Ái Dục: Tích Du Sĩ Upaka 353. “Sabbābhibhū sabbavidū’haṃ asmiSabbesu dhammesu anūpalittoSabbañjaho taṇhakkhaya vimuttoSayaṃ abhiññāya kam uddiseyyaṃ”. “Ta hàng phục tất cảTa biết rõ tất cảKhông uế nhiễm pháp nàoTa từ bỏ tất cảÁi diệt tự giải thoátĐã tự mìnhRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Khổ Cảnh: Tích Môn Đồ Ngoại Giáo   318. “Avajje vajjadassino Vajje cāvajjadassinoMicchādiṭṭhisamādānāSattā gacchanti duggatiṃ”.319. “Vajjañ ca vajjato ñatvāAvajjañ ca avajjatoSammādiṭṭhisamādānāSatta gacchanti sugatiṃ”. “Không lỗi, lại thấy lỗi, Có lỗi, lại thấy không,Do chấp nhận tà kiến,Chúng sanh đi ác thú”.“CóRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Khổ Cảnh: Tích Chuyện Nigantha 316. “Alajjitāye lajjanti Lajjitāye na lajjareMicchādiṭṭhisamādānāSattā gacchanti duggatiṃ”.317. “Abhaya ca bhayadassinoBhaye cābhayadassinoMicchādiṭṭhisamādānāSattā gacchanti duggatiṃ”. “Không đáng hổ, lại hổ Việc đáng hổ, lại không.Do chấp nhận tà kiến,Chúng sanh đi ác thú”.“Không đáng sợ, lạiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Pháp Trụ: Tích Người Dân Chài Tên Ariya “Na tena ariyo hotiYena pāṇāni hiṃsatiAhiṃsā sabbapāṇānaṃAriyo’ti pavuccati”. “Còn sát hại chúng sanhĐâu được gọi Hiền ThánhKhông hại mọi chúng sanhXứng danh bậc Hiền Thánh”. Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Pháp Trụ: Tích Ngoại Đạo Làm Thinh 268. “Na monena munī hoti Mūḷharūpo aviddasuYo ca tulaṃ’va paggayhaVaraṃ ādāya paṇḍito”.269. “Pāpāni parivajjetiSa munī tena so munīYo munāti ubho lokeMunī tena pavuccati”. “Im lặng nhưng ngu đần Đâu được gọi Tịnh giảNhưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Pháp Trụ: Tích Thầy Bà La Môn Khất Sĩ   266. “Na tena bhikkhu hoti Yāvatā bhikkhate pareVissaṃ dhammaṃ samādāyāBhikkhu hoti na tāvatā”.267. “Yo’dha puññañ ca pā pañcaBāhetvā brahmacariyavāSaṅkhāya loke caratiSa ve bhikkhū’ti vuccati”. “Chỉ mang bình khất thực ĐâuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Pháp Trụ: Tích Các Quan Tòa   256. “Na tena hoti dhammaṭṭhe Yen’atthaṃ sahasā nayeYe ca atthaṃ anatthañ caUbho nicchayya paṇḍito”.257. “Asāhasena dhammenaSamena nayatī pareDhammassa gutto medhavīDhammaṭṭho’ti pavuccati”. “Người đâu phải Pháp trụ Nếu xử sự khinh suấtKẻ trí cầnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Phẫn Nộ: Tích Chư Tăng Vấn Đạo   “Ahiṃsakā ye munayo,Niccaṃ kāyena saṃvutā.Te yanti accutaṃ ṭhānaṃ,Yattha gantvā na socare”. “Bậc hiền không hại ai,Thân thường được chế ngựĐạt được cảnh bất tử,Đến đây, không ưu sầu”. Pháp Cú nầy đượcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Hỷ Ái: Tích Ông Bà La Môn Thất Hứa   “Taṇhāya jāyatī, soko,Taṇhāya jāyatī bhayaṃ;Taṃhāya vippamuttassa,Natthi soko kuto bhayaṃ”. “Tham ái sinh sầu ưu,Tham ái sinh sợ hãi.Ai giải thoát tham ái,Không sầu, đâu sợ hãi?”. Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Hỷ Ái: Tích Các Vương Tử Licchavī Giành Kỳ Nữ   “Ratiyā jāyatī soko,Ratiyā jāyatī bhayaṃ;Ratiyā vippamuttassa,Natthi soko kuto bhayaṃ”. “Hỷ ái sinh sầu ưu,Hỷ ái sinh sợ hãi.Ai giải thoát hỷ ái,Không sầu, đâu sợ hãi?”. Pháp cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Phật Đà: Tích Quốc Sư Aggidatta   188. “Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti, Pabbatāni vanāni ca;Ārāmarukkhacetyāni,Manussā bhayatajjitā”. 189. “Netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ,Netaṃ saraṇamuttamaṃ;Netaṃ saraṇamāgamma,Sabbadukkhā pamuccati”. “Loài người sợ hoảng hốt, Tìm nhiều chỗ quy y,Hoặc rừng rậm, núi non,Hoặc vườn cây,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Trưởng Giả A Nan Puttā m’atthi dhanaṃ m’atthi,Iti bālo vi haññati;Attā hi attano natthi,Kuto puttā kuto dhanaṃ”. “Ta có con, có của,Kẻ ngu cứ lo âu,Bản thân không tự chủ,Nào con đâu, của đâu”. Kệ Pháp Cú nầy,Read More →

Home https://www.youtube.com/shorts/26MsEF2t3Po Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Người Điểm Móc Túi “Yo bālo maññati bālyaṃ,Paṇḍito vā’pi tena so;Bālo ca paṇḍitamānī,Sa ve bālo’ti vuccati”. “Ngu mà tự biết ngu,Người vậy ắt thành trí,Ngu mà tưởng mình trí,Thật đáng gọi là ngu”. Kệ Pháp Cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Người Nông Phu Mắc Cạn “Na taṃ kammaṃ kataṃ sādhu,Yaṃ katvā anutappati;Yassa asumukho rodaṃ,Vipākaṃ paṭisevati”. “Nghiệp nào mà không hayLàm xong hối tiếc ngayMặt đầy lệ than khócChịu quả khổ đắng cay”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức BổnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm Ác: Tích Thợ Săn Gặp Thiền Sư “Yo appaduṭṭhassa narassa dussati,Suddhassa posassa anaṅgaṇassa;Tameva bālaṃ pacceti pāpaṃ,Sukhumo rajo paṭivātaṃva khitto”. “Hại người không ác tâm,“Người thanh tịnh, không uế,Tội ác đến kẻ ngu,Như ngược gió tung bụi”. Kệ Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Đao Trượng: Nhóm Lũ Trẻ Đập Rắn 131. “Sukhāmāni bhūtāni, “Chúng sanh cầu an lạc, Yo daṇḍena vihiṃsati;Attano sukhamesāno,Pecca so na labhate sukhaṃ”.132. “Sukhākāmāni bhūtāni,Yo daṇḍena na hiṃsati;Attano sukhamesāno,Pecca so labhate sukhaṃ”. Ai dùng trượng hại người,Để tìm lạc cho mình,Đời sauRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Lão: Tích Đại Phú Phá Sản “Acaritvā brahmacariyaṃ,Aladdhā yobbane dhanaṃ;Jiṇṇakoñcāva jhāyanti,Khīṇamaccheva pallale”.“Acaritvā brahmacariyaṃ,Aladdhā yobbane dhanaṃ;Senti cāpātikhīṇāva,Purāṇāni anutthunaṃ”. “Lúc trẻ, không Phạm hạnh,Không tìm kiếm bạc tiền,Như cò già bên ao,Ủ rũ, không tôm cá”.“Lúc trẻ, không Phạm hạnh,Không tìm kiếm bạcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Tu Sĩ Ngoại Đạo Tiểu Hiệp “Na paresaṃ vilomāni,Na paresaṃ katākataṃ;Attano’va avekkheyya,Katāni akatāni ca”. “Đừng oán lời thô bỉ,Việc người làm rồi chưa.Hãy quán xét tự kỷ,Việc mình làm xong chưa”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Song Đối: Tích Đồ Tể Cunda “Idha socati pecca socati,Pāpakāri ubhayattha socati;So socati so vihaññati, disvāKammakiliṭṭhamattano”. “Sống khổ, chết cũng khổ,Kẻ ác hai đường khổ,Đã khổ càng thêm sầu,Thấy nghiệp mình lem ố”. Kệ Pháp Cú 15 nầy, Đức Tôn Sư thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Song Đối: Tích Ông Sañjaya Không Đầu Phật “Asāre sāramatino, Sāre cāsāradassino; Te sāraṃ nādhigacchanti, Micchāsaṅkappagocarā”. “Sārañ ca sārato ñatvā, “Asārañ ca asārato; Te sāraṃ adhigacchanti, Sammasaṅkappagocarā”.  “Việc không cần tưởng cần, Việc cần thấy không cần. Việc cần thấy không cần. Người tư duy tà vạy,Read More →