Home 108. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền thân Bàhiya) Hãy học điều cần học…, Câu chuyện này, khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Ðại Lâm, gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư đã kể về một người Licchavi. Nghe nói, vị vua Licchavi này có lòng tin, hoan hỷRead More →

Home 94. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiền thân Lomahamsa) Nay nóng ran lạnh buốt…, Câu chuyện này, khi trú ở Pàtikàràma gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư, đem theo y bát, thích thú đi theo giáo pháp của Sát-đế-ly Kora, Sunakkatta trở thành một gia chủ, trong khi Kora bị táiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Bà La Môn Kuhaka “Kiṃ te jaṭāhi dummedhaKiṃ te ajinasātiyāAbbhantaraṃ te gahanaṃBāhiraṃ parimajjasi”. “Kẻ ngu có ích gìBện tóc với da dêNội tâm toàn phiền nãoNgoài mặt đánh bóng suông”. Kệ ngôn nầy được Đức ThếRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Khổ Cảnh: Tích Chư Tỳ Khưu Trú Gần Sông Vaggumudā   “Seyyo ayoguḷo bhuttoTatthi aggisikhūpamoYañ ce bhuñjeyya dussīloRaṭṭhapiṇḍaṃ asaññato”. “Tốt hơn nuốt hòn sắtCháy đỏ như than hồng,Hơn ác giới buông lungĂn đồ ăn quốc độ”. Pháp Cú nầy đượcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Tạp Lục: Tích Tỳ Khưu Vajīputta “Dubbajjaṃ durabhiramaṃDurāvāsā gharā dukhāDukkho samānasaṃvasoDukkhānupatitaddagūTasmā na c’addhagū siyāNa ca dukkhānupatito siyā”. “Vui hạnh xuất gia khó,Tại gia sinh hoạt khó,Sống bạn không đồng, khổ.Vậy chớ sống luân hồi,Chớ chạy theo đau khổ”. Khi bậcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Hỷ Ái: Tích Các Vương Tử Licchavī Giành Kỳ Nữ   “Ratiyā jāyatī soko,Ratiyā jāyatī bhayaṃ;Ratiyā vippamuttassa,Natthi soko kuto bhayaṃ”. “Hỷ ái sinh sầu ưu,Hỷ ái sinh sợ hãi.Ai giải thoát hỷ ái,Không sầu, đâu sợ hãi?”. Pháp cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm An Lạc: Tích Đại Đức Tissa Cúng Dường Cao Thượng   “Pavivekarasaṃ pitvā,Rasaṃ upasamassa ca;Niddaro hoti nippāpo,Dhammapītirasaṃ pivaṃ”. “Đã nếm vị độc cư,Được hưởng vị nhàn tịnh,Không sợ hãi, không ác,Nếm được vị pháp hỷ”. Pháp Cú nầy, Đức BổnRead More →

Home  Tháng Năm 10, 2020Dhamma Nanda377 Views  0 CommentsSự Tích Tám Phật Lực Ðức Phật cảm thắng Bà la môn Saccaka đầy kiêu căng và tự phụ, do nhờ đuốc tuệ. (Phỏng theo bài kinh Cùlasaccakasutta, Majjhimanikàya Mùlapannàsa) -ooOoo- Saccaka là con trai của hai ông bà Bà la môn Nigantha,Read More →

Kỹ nữ Ambapālī đã được đức Phật hóa độ như thế nào? Sớm hôm ấy, vào nửa cuối canh ba, lúc sao mai vừa mọc, đức Phật đưa mắt thuần tịnh siêu nhân lướt nhìn khắp khoảng không gian ước chừng năm mươi do-tuần, xem thử ai có căn duyên với giáo pháp. Đức Phật thấy có một người. Và nếu hóa độ đượcRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền thân Sukhavihàri) Người không được bảo vệ…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng xoài Anupiya, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri. Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri đã xuất gia cùng với sáu vị trong hoàngRead More →